Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-21.1 Forarbeider og forskrifter

6-21.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001)
  • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) og Innst. O. nr. 130 (2000–2001). Avgiftsplikten knyttes til Postens egne brevsendinger til utlandet og ikke andre operatørers brevsendinger

6-21.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-21-1 og 6-21-2