6-21.3 Omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet

Registrert næringsdrivende skal ikke beregne avgift ved omsetning av varer ut av merverdiavgiftsområdet.

Vilkår for avgiftsfritak  § 6-21-1 første ledd, hvoretter fritaket skal dokumenteres med tolldeklarasjon, er en videreføring av tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 første ledd første punktum og innebærer at selgeren må utekspedere varen gjennom tollmyndighetene.

For varer som ikke krever tolldeklarasjon etter vareførselsforskriften § 5-9-5 første ledd, oppstiller § 6-21-1 annet ledd, som viderefører tidligere forskrift nr. 35 punkt 2 annet ledd bokstav a og b, et krav om at fritaket dokumenteres med salgsdokument og bekreftelse fra transportøren om at varen er mottatt for utførsel. Tollstempel er ikke lenger aktuelt. Kravet om et fraktdokument som er stemplet av transportøren er heller ikke videreført.

§ 6-21-2 om utførsel av varer til bruk i petroleumsvirksomheten krever dokumentasjon i form av salgsdokument, tolldeklarasjon og attest for utførsel i samsvar med vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd.

Legitimasjon  Der tolldeklarasjon kreves, skjer utførselen ved at registrert selger (eksportør) legger frem for tollvesenet en utfylt deklarasjon på Enhetsblanketten RD 0016 eller RD 0018 med tilhørende fakturaer. Dersom opplysningene er fyllestgjørende, vil tollvesenet gi utførselstillatelse. Selger kan deretter fakturere omsetningen uten beregning av merverdiavgift. Videre kreves attest for utførsel fra transportøren eller tollmyndighetene, jf. FMVA § 6-21-1, jf. vareførselsforskriften § 5-9-2 tredje og fjerde ledd.

Tollvesenet i Norge bruker et edb-basert ekspedisjonssystem, TVINN. Nye TVINN-deklaranter må godkjennes av regiondirektøren i den tollregion søkeren har sin adresse. Ved bruk av TVINN gjelder de samme regler som ved tollekspedering og papirdeklarasjoner. TVINN-deklaranter skal bare legge frem tolldokumenter-/grunnlagsdokumentasjon dersom tollvesenet krever det.

For sendinger som ikke pliktes utført gjennom tollvesenet (verdi mindre enn kr 5 000), må eksportør sørge for annen legitimasjon dersom salget skal kunne faktureres uten avgift.

Vilkåret for avgiftsfritt salg er at eksportøren oppbevarer faktura og tilhørende bekreftelse fra transportør i sitt regnskap. Det vises til Av 6/80 av 28. april 1980, Av 14/83 av 30. mai 1983, Av 18/86 av 13. november 1986 og Av 15/87 av 21. desember 1987.

Merverdiavgiftsloven § 6-21 gir selger rett til å fakturere avgiftsfritt på visse vilkår. Dersom selger ikke følger disse vilkår/-legitimasjonsregler, må selger på vanlig måte beregne avgift ved salg av varer ut av merverdiavgiftsområdet. Avgiftsmyndighetene kan ikke pålegge selgeren å levere varene avgiftsfritt.

Gavesendinger til utlandet  Varer som en kjøper skal sende som gave til mottaker bosatt i utlandet eller til mottaker som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen, vil normalt faktureres kjøper her i landet. Det samme vil gjelde når en oppdragsgiver anskaffer Reklame- og propagandamateriell  reklame- eller propagandamateriell til bruk i utlandet. Selgeren kan imidlertid i begge tilfeller fakturere nevnte vareleveranser uten avgift til norsk kjøper dersom selger selv foretar utekspedering gjennom tollvesenet, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-21-1. Selgeren må oppbevare gjenpart av tolldeklarasjonen som legitimasjon for det avgiftsfrie salget, jf. forskriftens § 6-21-1. Ved annen utekspedering, f.eks. gjennom Postverket, følger legitimasjonskravene av forskriftens § 6-21-1 annet ledd, se for øvrig Av 13/86 av 6. august 1986 og Av 14/83 av 30. mai 1983.

Blir varene levert direkte til kjøperen her i landet (avgiftspliktig salg), har kjøperen fradragsrett for inngående avgift dersom varene skal brukes til gaver til utlandet eller til utdeling i reklameøyemed i utlandet, jf. merverdiavgiftsloven § 8-3 første ledd bokstav f. Det skal da heller ikke svares avgift som ved uttak etter lovens § 3-21 ved slik bruk av varene, jf. § 6-17. Legitimasjonskravene ved utøvelse av fradragsretten fremgår av forskriftens § 8-3-2, jf. § 6-21-1.