Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-22.1 Forarbeider og forskrifter

6-22.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 10.12.2010 nr. 71: Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 og Innst. 4 L (2010–2011). Merverdiavgift og elektroniske tjenester. Endring i tredje ledd. Ikrafttredelse 1. juli 2011
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift (Merverdiavgiftsreformen 2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001)
  • Ot.prp. nr. 94 (2000–2001) og Innst. O. nr. 130 (2000–2001). Avgiftsplikten knyttes til Postens egne brevsendinger til utlandet og ikke andre operatørers brevsendinger

6-22.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 6-22-1