Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-25.1 Forarbeider og forskrifter

6-25.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)

6-25.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-25-1 til 6-25-3