6-25.2 Generelt om varesalg til turister

Første ledd fritar for merverdiavgift omsetning av varer til personer bosatt utenfor merverdiavgiftsområdet. Fritaket er betinget av at varene føres ut av landet som reisegods.

Annet ledd setter frister for utførsel av varene.

Tredje ledd gir Finansdepartementet hjemmel for å videreføre bestemmelsene om minstebeløp for fritak. Slike bestemmelser er gitt i FMVA § 6-25-1.

Merverdiavgiftsforskriften har i § 6-25-2 bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for varer til turister fra andre land enn Danmark, Finland eller Sverige mens § 6-25-3 har slike bestemmelser for personer bosatt i de tre nevnte land.