6-25.4 § 6-25 annet ledd – Frist for utførsel m.m.

Danmark, Finland og Sverige  Ved varesalg til personer bosatt i Danmark, Finland og Sverige kan selger tilbakeføre beregnet merverdiavgift når han gjennom regnskapet kan legitimere at varene i umiddelbar tilslutning til salget er blitt innført av kjøperen i hans hjemland og at merverdiavgift ble oppkrevd i dette landet ved innførselen, jf. merverdiavgiftsloven § 6-25 annet ledd annet punktum. Selger må kunne fremlegge gjenpart av kjøpers innførselsdokument. Den enkelte vares salgspris må være minst kr 1 000 ekskl. avgift, jf. FMVA § 6-25-1 første punktum. Det vises også til Av 6/80 av 28. april 1980, Av 11/82 av 21. april 1982 og Av 14/83 av 30. mai 1983.

Personer bosatt på Færøyene og Grønland er å anse som bosatt utenfor Danmark, Sverige og Finland (Av 15/85 av 11. november 1985 nr. 13).

Andre land  Ved varesalg til personer bosatt i andre land enn Danmark, Finland og Sverige kan selger tilbakeføre beregnet merverdiavgift når han gjennom regnskapet kan legitimere at varene er ført ut av kjøper innen en måned fra leveringen. Det enkelte fakturabeløp må være minst kr 250 ekskl. avgift, jf. FMVA § 6-25-1 annet ledd samt Av 14/83 av 30. mai 1983, Av 20/83 av 30. august 1983, Av 7/85 av 25. mars 1985 og Av 13/87 av 1. oktober 1987 nr. 7.

Svalbard og Jan Mayen  Avgiftsfritaket gjelder også ved salg til personer som har opphold på Svalbard eller Jan Mayen, jf. FMVA § 6-25-2 første ledd annet punktum (Av 13/86 av 6. august 1986). For disse personene må imidlertid den enkelte vares salgspris være minst kr 1 000 ekskl. avgift, FMVA § 6-25-1 første ledd. Det er for disse personer også godtatt at attestasjon av RD-0032 foretas av Sysselmannens kontor på Svalbard ved kjøperens ankomst til Svalbard (Av 18/89 av 31. august 1989). Det forutsettes at kjøperen viser frem varen og dokumenterer selgerens leveringsdato.