6-28.9 Legitimasjon

Det er et vilkår for å kunne fakturere transport av varer eller personer til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet avgiftsfritt, at det er sluttet én (skriftlig) avtale mellom transportvirksomheten og transportkunden om sammenhengende transport fra et sted i merverdiavgiftsområdet til et sted utenfor eller omvendt, jf. merverdiavgiftsloven § 6-28 første ledd annet punktum.

Avgiftsfri fakturering av varetransportoppdrag kan skje til varemottaker/-sender, til norsk eller utenlandsk speditør eller til utenlandsk transportør, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-2 første ledd. Det er et vilkår for fritak at tjenestene faktureres i henhold til et transportdokument.

I mange tilfeller benytter varesender/-mottaker speditør. Opprinnelig var avgiftsfritaket i slike tilfeller begrenset til transportørens fakturering til utenlandsk speditør. Ved endring av tidligere forskrift nr. 31 § 3 av 6. april 1979 ble fritaket utvidet til også å omfatte fakturering til norsk speditør (Av 8/79 av 20. april 1979).

Avtale om varetransport må være skriftlig, eksempelvis som skriftlig oppdrag, fraktbrev, konnossement eller bordereau (fortegnelse over en saks dokumenter). Ved skipstransport kan også manifestet (fortegnelsen over all last skipet fører) nyttes som legitimasjon for avgiftsfri transport.

Avtale om persontransport kan foruten gjennom skriftlig avtale, dokumenteres ved salgsdokument eller billett. Dokumentasjonen skal videre inneholde en reisebeskrivelse for hele strekningen, hvor også tidspunktene for eventuell tilknytningstransport fremgår, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-3 annet ledd.

Ved samtrafikk (transportører med faste ruter som har inngått samarbeid om godsforsendelser, f.eks. NSB og kystruteselskaper mv.) til eller fra steder utenfor merverdiavgiftsområdet skal trafikanten ikke belastes med merverdiavgift dersom det er utstedt ett transportdokument/konnossement for hele strekningen. Dersom det ikke kan nyttes ett transportdokument på hele strekningen, godtas at de dokumenter som er utstedt forsynes med krysshenvisninger slik at det klart fremgår at det dreier seg om sammenhengende transport, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-3 tredje ledd første punktum.

Også ved tilknytningstransport kan flere dokumenter nyttes som legitimasjon, forutsatt at de av transportør er påført krysshenvisninger, jf. merverdiavgiftsforskriften § 6-28-3 tredje ledd annet punktum.

Av merverdiavgiftsforskriften § 6-28-3 første ledd følger at fritaket skal dokumenteres ved skriftlig avtale som gjelder hele strekningen. Avtalen skal inneholde opplysninger om avsender, avsendersted, mottaker og mottakersted, samt vederlag. Ved samtrafikk og tilknytningstransport legger vi til grunn at det med vederlaget siktes til det vederlag som den enkelte transportør mottar, mens de øvrige opplysninger gjelder hele transporten til eller fra utlandet.