6-3.3 § 6-3 første ledd – Tidsskrifter til faste abonnenter eller foreningsmedlemmer

6-3.3.1 Tidsskrift – definisjon

I FMVA § 6-3-1 er det gitt en definisjon av hvilke publikasjoner som anses som tidsskrifter.

Bokbegrepet  En publikasjon som oppfyller samtlige vilkår i § 6-3-1, skal kun vurderes etter bestemmelsene for tidsskrifter, dvs. hvert enkelt nummer kan ikke vurderes etter de bestemmelser som gjelder for bøker (Av 21/84 av 23. august 1984 nr. 1.10).

Avisbegrepet  Dersom en periodisk publikasjon som oppfyller vilkårene i FMVA § 6-3-1, også faller inn under definisjonen av «avis» (jf. M-6-1.2foran), skal publikasjonen anses som avis i avgiftsmessig henseende.

Særtrykk  Særtrykk av artikler i et tidsskrift er ikke avgiftsmessig likestilt med selve tidsskriftet. Slike artikler må i stedet avgiftsmessig vurderes etter lovens § 6-4 (fritaket for bøker), jf. M-6-4nedenfor.

Vilkåret om periodisk utgivelse og minst 2 nummer om året i forskriftens § 6-3-1 bokstav a medfører at f.eks. Julehefter  julehefter ikke anses som tidsskrifter. Det samme gjelder Årbøker  årbøker.

Vilkåret i forskriftens § 6-3-1 bokstav b om nummerering anses oppfylt ved benyttelsen av betegnelsene vår- og høstnummer.

En leiravis i Forsvaret som hverken omsettes til en forhåndsbestemt pris eller deles ut til foreningsmedlemmer, tilfredsstiller ikke vilkårene i forskriftens § 6-3-1 bokstav c og er følgelig ikke tidsskrift. Det enkelte nummer er i stedet å anse som avgiftspliktig småtrykk etter forskriftens § 6-4-2 bokstav b.

Foreningsbegrepet  Under behandlingen av en rekke enkeltsaker, har avgrensningen av begrepet «forening» (kf. forskriftens § 6-3-1 bokstav c) vært vurdert. Det vises bl.a. til Av 9/81 av 10. mars 1981 nr. 1.19 vedrørende boligbyggelag og borettslag. Det er særlig grensedragningen mot begrepet «bedrift» som kan være vanskelig å trekke i slike tilfeller.

Det kan ikke stilles som vilkår at en større andel av netto opplag må være gjenstand for omsetning eller utdeling til foreningsmedlemmer (Av 5/81 av 28. januar 1981 nr. 2.13).

Avgrensning mot elektroniske tjenester  Digitale produkter levert over Internett er å anse som tjenester og ikke varer, jf. Ot.prp. nr. 2 (2000–01) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift pkt. 6.1.3.3.

Fra 1. juli 2019 er også elektroniske tidsskrift fritatt for merverdiavgift. Fritaket for elektroniske tidsskrift er nærmere regulert i FMVA § 6-3-9.

Av paragrafens første ledd fremgår at elektronisk tidsskrift er en elektronisk publikasjon som hovedsakelig består av tekst og stillbilder som ikke er en elektronisk nyhetstjeneste og som kommer ut periodisk med minst to og maksimalt 51 nummer i året etter en fast utgivelsesplan, er nummerert og er ledd i en ikke tidsbegrenset rekke, har samme tittel for alle nummer og ikke et innhold som nevnt i forskriften § 6-3-2.

Av § 6-3-9 annet ledd følger at innenfor rammene av første ledd, kan det hver uke forhåndspubliseres inntil to enkeltartikler til det førstkommende nummeret.

Paragrafens tredje ledd har en bestemmelse om at forskriften § 6-3-3 til § 6-3-8 gjelder tilsvarende for elektroniske tidsskrift.

Negativ avgrensning av tidsskriftbegrepet  Selv om en publikasjon oppfyller kravene i § 6-3-1, vil publikasjonen avgiftsmessig likevel ikke bli ansett som tidsskrift dersom publikasjonen har et innhold som nevnt i § 6-3-2. Et eksempel på en slik publikasjon er inntatt i Av 9/81 av 10. mars 1981 nr. 1.11.

Ideelle foreningers omsetning av tidsskrift  Finansdepartementet uttalte i brev av 27. mars 2007 til Skattedirektoratet at i den grad omsetning av et tidsskrift både var omfattet av avgiftsunntaket i tidligere lov § 5 første ledd nr. 1 bokstav f og fritaket i 16 første ledd nr. 8, måtte førstnevnte bestemmelse tolkes innskrenkende. Tilsvarende bestemmelser i merverdiavgiftsloven er hhv. § 3-13 første ledd og § 6-3 første og annet ledd.

Skattedirektoratet legger etter dette til grunn at foreningen har fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser som refererer seg til utdeling av tidsskrifter til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen.

6-3.3.2 Abonnements- og foreningstidsskrifter

Ifølge FMVA § 6-3-3 første ledd blir et tidsskrift avgiftsfritt dersom minst 80 % av netto opplag i en sammenhengende periode på 12 måneder har vært eller vil bli omsatt til betalende abonnenter eller utdelt til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen og foreningen utgir tidsskriftet.

Skattedirektoratet antar at 80 %-regelen er slik å forstå at det er det samlede antall abonnementseksemplarer sett i forhold til det samlede opplag over en 12-månedersperiode som avgjør om tidsskriftet kommer inn under fritaket eller ikke. Det er følgelig ikke et vilkår at det enkelte nummer av tidsskriftet har en abonnementsandel på minst 80 %.

Netto opplag  Netto opplag er definert i bestemmelsens annet ledd. I tredje ledd er det gitt regler for fastsettelse av medlemsandelen. Uttalelse om «netto opplag» er gitt i Av 21/84 av 23. august 1984 nr. 1.12.

Kontingent  Vedrørende forståelse av uttrykket «betaler kontingent til foreningen» i forskriftens § 6-3-3 første ledd, vises det til T 1/76 av 27. september 1976 nr. 4 som omhandler innmeldingsavgift i boligbyggelag (ble ansett som kontingent).

Det vises også til Av 21/84 av 23. august 1984 pkt. D vedrørende publikasjon utgitt av en bank samt Av 7/90 av 16. januar 1990 nr. 1.9 vedrørende fagpublikasjon.

En publikasjon som inneholdt en meget betydelig annonsemengde, ble hovedsakelig utdelt gratis. Slike publikasjoner må anses som driftsmidler i avgiftspliktig reklamevirksomhet (Av 9/81 av 10. mars 1981 nr. 1.17).

Gratis utdelte eksemplarer  Generelle synspunkter knyttet til begrepet «gratis utdelte eksemplarer» (se forskriftens § 6-3-3 annet ledd bokstav d) er gitt i Av 32/81 av 16. desember 1981 nr. 1.8. Samme melding inneholder også nærmere synspunkter vedrørende begrepene Foreningsmedlemmer  «foreningsmedlemmer» og Betalende abonnenter  «betalende abonnenter» (se forskriftens § 6-3-3 første ledd). Vedrørende sistnevnte to begreper vises også til Av 9/81 av 10. mars 1981 nr. 1.19 (boligbyggelag og borettslag).

Et tidsskrift ble ikke ansett som et avgiftsfritt abonnementstidsskrift siden frivillig innbetaling iht. tilsendt giroblankett fra tidsskriftmottagernes side ikke kunne anses som etablering av en reell abonnementsordning (Av 11/95 av 12. juni 1995 nr. 2.1.2).

6-3.3.3 Utenlandske tidsskrifter

Også utenlandske abonnements- og foreningstidsskrifter er fritatt for merverdiavgift dersom minst 80 % av de eksemplarer som omsettes i Norge i en sammenhengende periode på 12 måneder har vært, eller vil bli omsatt til betalende abonnenter eller utdelt til foreningsmedlemmer som betaler kontingent til foreningen og foreningen utgir tidsskriftet, jf. forskriftens § 6-3-4.

Parallellimport  I forbindelse med «parallellimport» av tidsskrifter – innført av flere importører – skal det vedrørende kravet til abonnementsandel ses hen til det totale salg av det enkelte tidsskrift i Norge og ikke til andel solgt i abonnement fra den enkelte forhandler (Av 13/94 av 28. desember 1994).