6-3.8 Enkeltsaker

I Av 6/94 av 26. mai 1994 nr. 1.5 ble omsetning fra tidsskriftsutgiver til avisutgiver ikke ansett å skje i siste ledd eller som abonnementsomsetning og derfor ikke avgiftsfri. Ukebilag  Ukebilagene hvor deler av opplaget også ble solgt uavhengig av ilegg i avisen, ble heller ikke ansett som en del av avisen og derfor heller ikke omfattet av avgiftsfritaket for aviser, Jf. også M-6-1.3 vedrørende fast lørdagsbilag.

Lydutgave  Lydutgave av et avgiftsfritt tidsskrift er ikke ansett som omfattet av avgiftsfritaket for tidsskrifter, jf. Av 13/97 av 14. november 1997 nr. 3.2. («Forbrukerrapporten»)

Valgmateriell  Politiske partiers valgmateriell er avgiftspliktige publikasjoner. Annonsevirksomhet  Et boligbyggelags kvartalsvise medlemsblad inneholdt en rekke annonser og laget drev derfor avgiftspliktig annonsevirksomhet. Av 21/84 av 23. august 1984 nr. 1.14 omhandler fordeling av inngående merverdiavgift i slike tilfelle etter tidligere lov § 23, jf. tidligere forskrift nr. 18.

Periodisk publikasjon  Et selskap planla å utgi en periodisk publikasjon som oppfylte vilkårene for avgiftsfritak. Skattedirektoratet kom imidlertid til at publikasjonen måtte anses som trykksak «for innsetting» slik at den likevel ikke kunne anses som avgiftsfritt tidsskrift, jf. forskriftens § 6-3-2 bokstav d. (BFU 5/05)