Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-30.1 Forarbeider og forskrifter

6-30.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 11.12.2009 nr. 129: Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer og Innst. 4 L (2009–2010)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. XVIII (1969–70). Avgiftsfritak utvidet til også å omfatte tjenester til bruk for skip mv. i utenriks fart
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40. Fullmaktsbestemmelser for Finansdepartementet til å utvide avgiftsfritaket i første ledd nr. 2a
  • Ot.prp. nr. 14 (1975–76) og Innst. O. nr. 15. Avgiftsteknisk endring i første ledd nr. 2a
  • Ot.prp. nr. 48 (1979–80) og Innst. O. nr. 67 (1979–80). Avgiftsfritak knyttet til spesialskip i petroleumsvirksomhet

6-30.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-30-1 til 6-30-14