6-30.2 Generelt

Merverdiavgiftsloven § 6-30 første til fjerde ledd fritar for merverdiavgift omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til visse kategorier fartøyer og angir vilkår for fritaket.

Femte ledd første punktum gir departementet hjemmel til i forskrift å nærmere regulere hvilke varer og tjenester som omfattes av fritakene og vilkårene for fritak.

FMVA §§ 6-30-1 til 6-30-14 trekker opp grensene for hvilke varer og tjenester som omfattes av fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-30 og fastsetter vilkårene for fritak. Her finner en også regler om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. Forskriften grupperer paragrafene etter fartøygruppe, der §§ 6-30-1 til 6-30-3, behandler utenlandske fartøyer, §§ 6-30-4 til 6-30-6, norske fartøyer i utenriks fart, §§ 6-30-7 til 6-30-9, norske spesialfartøyer til bruk i petroleumsvirksomhet til havs og §§ 6-30-10 til 6-30-14, andre norske fartøyer.

Femte ledd annet punktum gir departementet hjemmel til å gi forskrift om fritak for merverdiavgift for omsetning av varer og tjenester også til bruk for andre fartøyer under opphold utenfor merverdiavgiftsområdet. For andre fartøyer enn fiske- og fangstfartøyer er slike bestemmelser gitt i merverdiavgiftsforskriften § 6-30-11. For norske fartøyer som ikke regelmessig går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet, er det gitt fritak i merverdiavgiftsforskriften § 6-30-13.