6-30.6 § 6-30 fjerde ledd – Varer til bruk på fartøy utenfor merverdiavgiftsområdet, men der levering skjer i merverdiavgiftsområdet

Fjerde ledd om varer til bruk på fartøy utenfor merverdiavgiftsområdet, men der levering skjer i merverdiavgiftsområdet, erstatter som nevnt ovenfor, tidligere bestemmelser vedrørende norske fiske- og fangstfartøyer om kompensasjon for utlagt merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av proviant, jf. den nå opphevede mval. § 10-5.

Fritaket for fiske- og fangstfartøyer er nærmere regulert i FMVA § 6-30-10.

For andre fartøyer enn fiske- og fangstfartøyer er slike bestemmelser gitt i FMVA § 6-30-11.

For fartøyer som omfattes av fritakene i FMVA §§ 6-30-10 og 6-30-11 er det gitt bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. i FMVA § 6-30-12. Kravet i paragrafens annet ledd om deklarasjon gjelder uansett hvem som leverer varene. Tollagerholdere står således ikke i noen særstilling.

For norske fartøyer som for den enkelte tur går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet, er det gitt fritak i merverdiavgiftsforskriften § 6-30-13.