Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-31.1 Forarbeider og forskrifter

6-31.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 1 (1999–2000) og Innst. O. nr. 12 (1999–2000). Avgiftsfritaket for leveranser til fly tatt inn i første ledd nytt nr. 3
  • Ot.prp. nr. 1 (2004–2005). Merverdiavgift på infrastrukturtjenester knyttet til lufthavner

6-31.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-31-1 til 6-31-3