6-31.2 Generelt om § 6-31

Avgiftsfritaket for varer og tjenester til bruk for luftfartøyer i utenriks fart, er nærmere regulert i FMVA §§ 6-31-1 til 6-31-3. § 6-31-1 trekker opp grensene for avgiftsfritaket mens § 6-31-2 fastsetter rekkevidden av fritaket for andre luftfartøyer som går til havn utenfor merverdiavgiftsområdet. § 6-31-3 har bestemmelser om registrerings- og dokumentasjonsplikt.

Yrkesmessig luftfartsvirksomhet  Etter mval. § 6-31 første ledd skal det ikke betales avgift av omsetning av nærmere bestemte varer og tjenester til bruk for luftfartøy til yrkesmessig luftfartsvirksomhet når det går i utenriks fart. I motsetning til fartøyer, sondres det her ikke mellom norske og utenlandske luftfartøyer. Også for utenlandske luftfartøyer er det oppstilt krav om at luftfartøyet må gå i utenriks fart for at fritaket skal komme til anvendelse. Det vises i denne forbindelse til Rt. 2002 s. 1691 (Esso Norge mfl.), Ot.prp. nr. 1 (1999–2000) og Av 2/2000 av 29. februar 2000 pkt. 1 og 3.

Mval. § 6-31 annet ledd gir Finansdepartementet hjemmel til å gi forskrift om hvilke varer og tjenester som omfattes av fritaket og om vilkår for fritak. Videre kan departementet bestemme at også andre luftfartøy enn de ovennevnte, skal fritas for merverdiavgift dersom luftfartøyet for den enkelte tur har bestemmelsessted utenfor merverdiavgiftsområdet.

Avgiftsfritaket for varer og tjenester til bruk for luftfartøyer i utenriks fart er som nevnt innledningsvis, nærmere regulert i FMVA §§ 6-31-1 til 6-31-3 og er langt på vei identisk med de tilsvarende bestemmelser vedrørende levering av varer og tjenester til fartøyer i utenriks fart. Det vises derfor til M-6-30.4. Det er også langt på vei samsvar når det gjelder kravene til registrering og dokumentasjon mv. Det vises derfor til omtalen av de tilsvarende bestemmelser i M-6-30.

Luftfartsavgift  Etter FMVA § 6-31-1 annet ledd bokstav c skal det ikke betales merverdiavgift av omsetning av tjenester som gjelder rett til å disponere lufthavn for luftfartøy. En nærmere redegjørelse for fritaket finnes i Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) kap. 30.1.3.2, se også M-3-11 foran.

I FMVA § 6-31-1 annet ledd er det regnet opp hvilke tjenester som omfattes av fritaket. Fritaket omfatter bl.a. sleping av luftfartøy. Skattedirektoratet har i brev av 29. november 2011 til et advokatkontor uttalt at utskyving av fly (pushback) omfattes av fritaket.