Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-32.1 Forarbeider og forskrifter

6-32.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 48 (1979–80) og Innst. O. nr. 67 (1979–80). Utvidet geografisk område for avgiftsfritaket for petroleumsvirksomhet. Avgiftsfritak knyttet til spesialskip i petroleumsvirksomhet

6-32.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-32-1 til 6-32-3