6-32.3 § 6-32 første ledd – Fritaket for varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomheten

6-32.3.1 Havområder utenfor merverdiavgiftsområdet

Ifølge merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd skal det ikke beregnes avgift ved omsetning av varer og tjenester til bruk i havområder utenfor merverdiavgiftsområdet i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske naturforekomster. Av merverdiavgiftsloven § 1-2 annet ledd følger at merverdiavgiftsområdet er det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

Fritaket var opprinnelig begrenset til omsetning til Nordsjøområdet (kontinentalsokkelen sør for 62˚N), men ble med virkning fra 1. september 1980 utvidet til å gjelde for alle havområder utenfor norsk territorialgrense. Herved falt den ytre grense for avgiftsfritaket bort. Utvidelsen skyldtes i første rekke Stortingets vedtak om å sette i gang prøveboring nord for 62˚N (Av 9/80 av 24. juni 1980). Om avgrensningen av Nordsjø-området, se U 11/71 av 24. september 1971 nr. 7 og Av 27/78 av 31. oktober 1978 nr. 5.

Den indre grense for avgiftsfritaket er norsk territorialgrense, dvs. 12 nautiske mil (22 224 meter) fra grunnlinjene, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57. Opprinnelig var grensen på 4 nautiske mil. Bakgrunnen for utvidelsen var behovet for mer effektiv beskyttelse av Norges kyst og det marine miljø.

6-32.3.2 Hvilke kjøpergrupper som omfattes av avgiftsfritaket for petroleumsvirksomheten

Kjøpergruppene  Fritaket i mval. § 6-32 første ledd er begrenset til omsetning til bestemte grupper av kjøpere. Fritaket gjelder kun ved omsetning til rettighetsselskaper, boreselskaper og eiere eller leiere av plattformer samt nærmere angitte ikke registreringspliktige næringsdrivende.

Rettighetsselskap  Rettighetsselskap er selskap eller sammenslutning som har rett til å undersøke felter av havbunnen og til å utnytte eventuelle forekomster.

Boreselskap  Boreselskap er et selskap eller sammenslutning som utfører arbeid for rettighetsselskaper med boring etter olje og gass og arbeid som står i forbindelse med dette.

Et serviceselskap med omsetning av tjenester rettet mot oljeindustrien har i utgangspunktet ikke rett til avgiftsfritak. I omhandlede tilfelle var serviceselskapet fellesregistrert etter tidligere lov § 12 tredje ledd med morselskapet, et boreselskap. Konsekvensen av en fellesregistrering er at selskapene i avgiftsmessig sammenheng anses som en enhet. Fellesregistreringen innebar at serviceselskapet hadde rett til avgiftsfrie leveranser på lik linje med morselskapet.

Eier/leier av plattform  Avgiftsfritaket for leveranser til eier/leier av plattform ble først etablert gjennom et fritak etter tidligere lov § 70 (Av 19/84 av 13. august 1984), men ble senere tatt inn i tidligere forskrift nr. 27 (Av 4/85 av 24. januar 1985). Fritaket følger nå direkte av lovens § 6-32 første ledd.

Ikke registreringspliktige næringsdrivende  Også ikke-registreringspliktige næringsdrivende som i havområder utenfor norsk territorialgrense utfører tjenester vedrørende anlegg og innretninger som har tilknytning til utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster kan motta avgiftsfrie leveranser. Bestemmelsen tar i første rekke sikte på utenlandske næringsdrivende uten avgiftspliktig omsetning her i landet som utfører tjenester på oljeinstallasjoner, men vil også omfatte norske næringsdrivende som driver virksomhet unntatt fra loven (R 32 av 26. februar 1974). og brev av 8. september 1988 fra Finansdepartementet).

KMVA 2233 av 21. oktober 1987 (SKD)

Klageren drev kantinevirksomhet på petroleumsanlegg utenfor norsk territorialgrense i henhold til kontrakter med rettighetsselskaper. Virksomheten var unntatt fra loven og klageren hadde rett til avgiftsfrie leveranser. Klageren drev serveringsvirksomhet i Norge. Han skulle imidlertid ikke beregne avgift etter uttaksregelen i tidligere lov § 14 første ledd når han tok ut varer fra sitt lager på land til bruk i næringsvirksomheten utenfor avgiftsområdet. Skattedirektoratet uttalte at etter sikker tolkningspraksis er et uttak unntatt fra avgiftsplikt når en omsetning er det. Dette følger nå av merverdiavgiftsloven § 6-17.

Andre kjøpergrupper  Et s.k. management-selskap regnes som fullmektig for oljeselskapet slik at leveranser til plattformen fakturert til management-selskapet «as agents» for oljeselskapet, avgiftsmessig må anses som leveranser til rettighetsselskapet.

Avgiftsfri fakturering også kan foretas der et annet selskap eller en annen gruppe selskaper (joint venture) foretar anskaffelsene på vegne av rettighetsselskapet. Det er satt som vilkår at «partnergruppen» ikke kan regnes å opptre som hovedentreprenør for utbyggingen, eller på annen måte kan regnes å videreomsette anskaffede varer og tjenester til rettighetsselskapet.

6-32.3.3 Varer

Varer  Avgiftsfritaket gjelder omsetning av alle typer varer som er til bruk i petroleumsvirksomhet utenfor norsk territorialgrense, jf. FMVA § 6-32-1. Avgiftsfritaket er betinget av at varene anskaffes til direkte bruk utenfor norsk territorialgrense. Rene vareleveranser på fastlandet av f.eks. fast driftsutstyr som skal inngå i en plattform under bygging omfattes således ikke av avgiftsfritaket.

Vilkår  Vilkåret for avgiftsfritaket er at vareleveringen skjer i henhold til bestillingsseddel fra kjøper og at selger fakturerer i henhold til denne. Når det gjelder legitimasjon er formkravene til bestillingsseddelen regulert i merverdiavgiftsforskriften § 6-32-3, jf. § 6-21-2 første ledd annet punktum og annet ledd. Bestemmelsen viderefører tidligere forskrift nr. 27 § 6 og forskrift nr. 60 via henvisningen til de tilsvarende bestemmelsene i § 6-21-2 om omsetning direkte til kontinentalsokkelen. I sistnevnte paragraf første ledd siste punktum er det en henvisning til bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, hvorav fremgår hvilke opplysninger bestillingen skal inneholde.

Til mannskaper  Avgiftsfritaket gjaldt tidligere ikke for levering av varer for videresalg til mannskaper, jf. tidligere forskrift nr. 27 § 1 siste ledd. Begrensningene i denne bestemmelse er ikke videreført.

Til bruk på land  Rene vareleveranser som skal inkorporeres i, monteres på plattformer osv., under bygging her i landet, samt rene vareleveranser av maskiner, instrumenter etc. som leveres til byggeplass onshore, omfattes ikke av avgiftsfritaket.

Kopiering og salg av seismisk materiale/filmer til et rettighetsselskap for bearbeiding og nedtegning i dokumenter på fastlandet, omfattes ikke av avgiftsfritaket. Dersom kopiene derimot faktisk og fysisk benyttes av rettighetsselskapet utenfor territorialgrensen, kan fakturering skje avgiftsfritt.

6-32.3.4 Tjenester

Tjenester  Avgiftsfritaket gjelder også for nærmere bestemte tjenester utført av registrert næringsdrivende til oppdragsgivere som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd. Hvilke tjenester som omfattes av fritaket, fremgår av merverdiavgiftsforskriften § 6-32-2. Det gjelder bl.a. tjenester utført på anlegg som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense (f.eks. avskipningsanlegg), tjenester utført på driftsmidler knyttet til slike anlegg, tjenester som gjelder teknisk bistand vedrørende slike anlegg, visse transporttjenester mv. Omsetning av varer i forbindelse med omsetning av slike tjenester vil være fritatt etter hovedregelen om varer i forskriftens § 6-32-1.

Tjenester utført på «bore- eller utvinningssted, eller i undersøkelsesområdet» utføres utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde og avgiftsfrihet vil foreligge uansett oppdragsgiver.

Det er for fritaket for tjenester ikke stilt vilkår om bestillingsseddel slik det er gjort for omsetning av varer.

Up front services

Generelt kan man si at up front services er analysetjenester som har til formål å kartlegge hvilken risiko man løper ved boring på det valgte sted på kontinentalsokkelen. Analysen skal kartlegge de utfordringer man vil kunne møte og foreslå løsninger på eventuelle problemer som måtte oppstå. Eksempler på slike tjenester er wellborn study (borebrønnundersøkelser), drilling planning (hvordan det skal bores, hvilken retning osv.), andre analysetjenester og rådgivningstjenester. I forhold til fritaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd, er det viktig å merke seg at analysen ikke påvirker plasseringen av brønnen. Hvor det skal bores, er bestemt på forhånd.

Real time services

Dette er tjenester som ytes "real time" (opp til 24 timer i døgnet) mens boringen pågår. Dataene leveres direkte fra riggen, og de prosesseres/analyseres fortløpende.

Tjenestene er etter sin karakter fjernleverbare tjenester, jf. merverdiavgiftsloven § 1 første ledd bokstav i.

I FMVA § 6-32-2 første ledd er det gitt nærmere bestemmelser om hvilke tjenester som omfattes av fritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd. Det er tjenester som utføres på andre anlegg eller innretninger enn de som er nevnt i § 6-11 (oljeboringsplattformer og andre flyttbare plattformer til bruk i petroleumsvirksomhet og rørledninger mellom havområder utenfor merverdiavgiftsområdet og land) og som er til bruk i havområder utenfor merverdiavgiftsområdet i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske naturforekomster.

Fritaket omfatter videre tjenester som utføres på utstyr og driftsmidler knyttet til slike anlegg eller innretninger og tjenester som gjelder prosjektering, tegning, konstruksjon og annen teknisk bistand vedrørende slike anlegg eller innretninger.

Avgjørende for om up front services og real time services er fritatt for merverdiavgift eller ikke, er hvorvidt de kommer inn under "prosjektering, tegning, konstruksjon og annen teknisk bistand.

Videre må man ta stilling til hva som menes med "anlegg eller innretninger".

Med støtte i naturlig språkbruk, legger Skattedirektoratet som et utgangspunkt til grunn at prosjektering er et annet ord for planlegging. Alle arbeider må planlegges for å kunne gjennomføres rasjonelt, forsvarlig og på en slik måte at alle krav til prosess og ønsket resultat oppnås. Prosjektering antas bl.a. å omfatte bekrivelse av arbeid, beregninger, herunder styrkeberegninger, konstruksjonssikkerhet inklusive grunnundersøkelse og tilstandsvurdering mv. I tillegg omfatter prosjektering valg av metode, valg av materialer mv.

Når det gjelder begrepet "teknisk bistand", legger Skattedirektoratet til grunn at det er tjenester som knytter seg til anlegget eller innretningen når dette/denne er ferdigbygd, idet alle øvrige tjenester enten vil være prosjektering, tegning eller konstruksjon.

Når det er truffet beslutning om hvor på sokkelen det skal bores, gir det mening å anse dette stedet som et anleggssted og det som oppføres her, som en innretning. Ikke bare anses dette i overensstemmelse med alminnelig språkbruk, men det gir en avgrensning av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd som etter vår oppfatning ivaretar hensynet bak bestemmelsen, som er å fremme utviklingen av Norges oljeressurser og for å legge forholdene til rette for norske næringsdrivende i konkurranse med utenlandske leverandører i tilknytning til petroleumsvirksomheten til havs.

Tjenester som leveres før lokaliseringen av anlegget er besluttet, anses ikke omfattet av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd. Eksempler er prosessering av seismiske data, analyse av borekjerneprøver og valg av sted for plassering av oljebrønn.

Tjenester som leveres etter at lokaliseringen av anlegget er besluttet, omfattes av avgiftsfritaket i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd. Eksempler er prosjektering, tegning, konstruksjon og ferdigstillelse av innretningen på anleggsstedet og og annen teknisk bistand knyttet til anlegget."

En forutsetning for avgiftsfritak er at levering skjer til mottaker som nevnt i bestemmelsen.

Omsetning av tjenester som består i prosessering av seismologiske data, omfattes ikke av fritaket i mval. § 6-32, jf. FMVA § 6-32-2, da dette ikke er teknisk bistand som knytter seg til anlegg som nevnt i bestemmelsen. Skattedirektoratet antar at det samme gjelder analyse av borekjerneprøver løsrevet fra egne grunnundersøkelser, jf. Av 11/90 av 26. april 1990.

Utleie av oljelenser til eier eller leietaker av spesialskip kunne faktureres avgiftsfritt. Lensene skulle ligge lagret ombord i standby-fartøy og benyttes i ev. forurensningssituasjoner. Leasingselskapet hadde imidlertid ikke rett til avgiftsfritt kjøp idet oljelensene måtte anses som driftsmidler i utleievirksomhet.

Skattedirektoratet har lagt til grunn at utleie av overlevingsdrakter til selskap som falt inn under tidligere forskrift nr. 27 § 1 samt omsetning av tjenester med vask, kontroll og service på overlevingsdrakter som eies av slike selskaper, måtte anses som avgiftsfrie tjenester. Overlevingsdraktene er påbudte beredskapsdrakter for personer som oppholder seg på oljeinstallasjoner og ved transport mellom land og oljefeltet.

KMVA 3467 av 9. april 1997 (SKD)

Utleie av avfallscontainere til bruk på plattformer og installasjoner til bruk i petroleumsvirksomhet til havs og anlegg tilknyttet slik virksomhet, og tømming etc., ble ansett som avgiftsfri utleie og avgiftsfrie renovasjonstjenester etter tidligere lov § 16 første ledd nr. 1 b.