Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-32.3 § 6-32 første ledd – Fritaket for varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomheten

6-32.3.1 Havområder utenfor merverdiavgiftsområdet

Ifølge merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd skal det ikke beregnes avgift ved omsetning av varer og tjenester til bruk i havområder utenfor merverdiavgiftsområdet i forbindelse med utforskning og utnytting av undersjøiske naturforekomster. Av merverdiavgiftsloven § 1-2 annet ledd følger at merverdiavgiftsområdet er det norske fastlandet og alt område innenfor territorialgrensen, men ikke Svalbard, Jan Mayen eller de norske bilandene.

Fritaket var opprinnelig begrenset til omsetning til Nordsjøområdet(kontinentalsokkelen sør for 62˚N), men ble med virkning fra 1. september 1980 utvidet til å gjelde for alle havområder utenfor norsk territorialgrense, jf. Ot.prp. nr. 47 (1979–80). Herved falt den ytre grense for avgiftsfritaket bort. Utvidelsen skyldtes i første rekke Stortingets vedtak om å sette i gang prøveboring nord for 62˚N (Av 9/80 av 24. juni 1980). Om avgrensningen av Nordsjø-området, se U 11/71 av 24. september 1971 nr. 7 og Av 27/78 av 31. oktober 1978 nr. 5.

Den indre grense for avgiftsfritaket er norsk territorialgrense, dvs. 12 nautiske mil (22 224 meter) fra grunnlinjene, jf. lov 27. juni 2003 nr. 57. Opprinnelig var grensen på 4 nautiske mil. Bakgrunnen for utvidelsen var behovet for mer effektiv beskyttelse av Norges kyst og det marine miljø.

6-32.3.2 Hvilke kjøpergrupper som omfattes av avgiftsfritaket for petroleumsvirksomheten

Kjøpergruppene Fritaket i mval. § 6-32 første ledd er begrenset til omsetning til bestemte grupper av kjøpere. Fritaket gjelder kun ved omsetning til rettighetsselskaper, boreselskaper og eiere eller leiere av plattformer samt nærmere angitte ikke registreringspliktige næringsdrivende.

Rettighetsselskap Skattedirektoratet har i brev av 22. mai 1978 til Finansdepartementet uttalt at «som rettighetsselskap anses selskap eller sammenslutning som har rett til å undersøke felter av havbunnen og til å utnytte eventuelle forekomster.

Boreselskap Boreselskap er et selskap eller sammenslutning som utfører arbeid for rettighetsselskaper med boring etter olje og gass og arbeid som står i forbindelse med dette.

Et serviceselskap med omsetning av tjenester rettet mot oljeindustrien har i utgangspunktet ikke rett til avgiftsfritak. I omhandlede tilfelle var serviceselskapet fellesregistrert etter tidligere lov § 12 tredje ledd med morselskapet, et boreselskap. Konsekvensen av en fellesregistrering er at selskapene i avgiftsmessig sammenheng anses som en enhet. Skattedirektoratet uttalte i brev av 30. januar 1996 til et fylkesskattekontor at fellesregistreringen innebar at serviceselskapet hadde rett til avgiftsfrie leveranser på lik linje med morselskapet.

Eier/leier av plattform Avgiftsfritaket for leveranser til eier/leier av plattform ble først etablert gjennom et fritak etter tidligere lov § 70 (Av 19/84 av 13. august 1984), men ble senere tatt inn i tidligere forskrift nr. 27 (Av 4/85 av 24. januar 1985). Fritaket følger nå direkte av lovens § 6-32 første ledd.

Ikke registreringspliktige næringsdrivende Også ikke registreringspliktige næringsdrivende som i havområder utenfor norsk territorialgrense utfører tjenester vedrørende anlegg og innretninger som har tilknytning til utforsking og utnytting av undersjøiske naturforekomster kan motta avgiftsfrie leveranser. Bestemmelsen tar i første rekke sikte på utenlandske næringsdrivende uten avgiftspliktig omsetning her i landet som utfører tjenester på oljeinstallasjoner, men vil også omfatte norske næringsdrivende som driver virksomhet unntatt fra loven (R 32 av 26. februar 1974 og brev av 8. september 1988 fra Finansdepartementet).

av 21. oktober 1987 (SKD)

Klageren drev kantinevirksomhet på petroleumsanlegg utenfor norsk territorialgrense i henhold til kontrakter med rettighetsselskaper. Virksomheten var unntatt fra loven og klageren hadde rett til avgiftsfrie leveranser. Klageren drev serveringsvirksomhet i Norge. Han skulle imidlertid ikke beregne avgift etter uttaksregelen i tidligere lov § 14 første ledd når han tok ut varer fra sitt lager på land til bruk i næringsvirksomheten utenfor avgiftsområdet. Skattedirektoratet uttalte at etter sikker tolkningspraksis er et uttak unntatt fra avgiftsplikt når en omsetning er det. Dette følger nå av merverdiavgiftsloven § 6-17.

Andre kjøpergrupper I brev av 30. oktober 1979 har Finansdepartementet sagt seg enig med Skattedirektoratet i at et s.k. management-selskap måtte regnes som fullmektig for oljeselskapet og at leveranser til plattformen fakturert til management-selskapet «as agents» for oljeselskapet, avgiftsmessig måtte anses som leveranser til rettighetsselskapet.

Skattedirektoratet har i brev av 11. april 1980 og 2. mars 1981 antatt at avgiftsfri fakturering også kan foretas der et annet selskap eller en annen gruppe selskap (joint venture) foretar anskaffelsene på vegne av rettighetsselskapet. Det er satt som vilkår at «partnergruppen» ikke kan regnes å opptre som hovedentreprenør for utbyggingen, eller på annen måte kan regnes å videreomsette anskaffede varer og tjenester til rettighetsselskapet.

6-32.3.3 Varer

Varer Avgiftsfritaket gjelder omsetning av alle typer varer som er til bruk i petroleumsvirksomhet utenfor norsk territorialgrense, jf. FMVA § 6-32-1. Avgiftsfritaket er betinget av at varene anskaffes til direkte bruk utenfor norsk territorialgrense. Rene vareleveranser på fastlandet av f.eks. fast driftsutstyr som skal inngå i en plattform under bygging omfattes således ikke av avgiftsfritaket.

VilkårVilkåret for avgiftsfritaket er at vareleveringen skjer i henhold til bestillingsseddelfra kjøper og at selger fakturerer i henhold til denne. LegitimasjonFormkravene til bestillingsseddelen er regulert i merverdiavgiftsforskriften § 6-32-3, jf. § 6-21-2 første ledd annet punktum og annet ledd. Bestemmelsen viderefører tidligere forskrift nr. 27 § 6 og forskrift nr. 60 via henvisningen til de tilsvarende bestemmelsene i § 6-21-2 om omsetning direkte til kontinentalsokkelen. I sistnevnte paragraf første ledd siste punktum er det en henvisning til bokføringsforskriften § 5-1-1 nr. 1-4, hvorav fremgår hvilke opplysninger bestillingen skal innehold.

Til mannskaper Avgiftsfritaket gjaldt tidligere ikke for levering av varer for videresalg til mannskaper, jf. tidligere forskrift nr. 27 § 1 siste ledd. Begrensningene i denne bestemmelse er ikke videreført.

Til bruk på land Skattedirektoratet uttalte i brev av 11. april 1980 at rene vareleveranser som skal inkorporeres i, monteres på plattformer osv., under bygging her i landet, samt rene vareleveranser av maskiner, instrumenter etc. som leveres til byggeplass onshore, ikke omfattes av avgiftsfritaket.

Kopiering og salg av seismisk materiale/filmer til et rettighetsselskap for bearbeiding og nedtegning i dokumenter på fastlandet, omfattes ikke av avgiftsfritaket. Dersom kopiene derimot faktisk og fysisk benyttes av rettighetsselskapet utenfor territorialgrensen, kan avgiftsfri fakturering foretas iht. brev av 15. oktober 1985 fra Skattedirektoratet.

6-32.3.4 Tjenester

Tjenester Avgiftsfritaket gjelder også for nærmere bestemte tjenester utført av registrert næringsdrivende til oppdragsgivere som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-32 første ledd. Hvilke tjenester som omfattes av fritaket fremgår av merverdiavgiftsforskriften § 6-32-2. Det gjelder bl.a. tjenester utført på anlegg som har tilknytning til utnyttelse av naturforekomster i havområder utenfor norsk territorialgrense (f.eks. avskipningsanlegg), tjenester utført på driftsmidler knyttet til slike anlegg, tjenester som gjelder teknisk bistand vedrørende slike anlegg, visse transporttjenester mv. Omsetning av varer i forbindelse med omsetning av slike tjenester vil være fritatt etter hovedregelen om varer i forskriftens § 6-32-1.

Tjenester utført på «bore- eller utvinningssted, eller i undersøkelsesområdet» utføres utenfor merverdiavgiftslovens geografiske virkeområde og avgiftsfrihet vil foreligge uansett oppdragsgiver.

Det er for fritaket for tjenester ikke stilt vilkår om bestillingsseddel slik det er gjort for omsetning av varer.

Skattedirektoratet har i brev av hhv. 25. juni og 5. november 2010 uttalt at omsetning av tjenester som består i prosessering av seismologiske data, ikke omfattes av fritaket i mval. § 6-32, jf. FMVA § 6-32-2, da dette ikke er teknisk bistand som knytter seg til anlegg som nevnt i bestemmelsen. Skattedirektoratet antar videre at Av 11/90 av 26. april 1990 vedrørende oppdrag som gjelder analyse av borekjerneprøver løsrevet fra egne grunnundersøkelser, må forstås tilsvarende.

Skattedirektoratet uttalte i brev av 16. desember 1985 at utleie av oljelenser til eier eller leietaker av spesialskip kunne faktureres avgiftsfritt. Lensene skulle ligge lagret ombord i standby-fartøy og benyttes i ev. forurensningssituasjoner. Leasingselskapet hadde imidlertid ikke rett til avgiftsfritt kjøp idet oljelensene måtte anses som driftsmidler i utleievirksomhet.

Skattedirektoratet uttalte i brev av 2. juni 1995 til et fylkesskattekontor at utleie av overlevingsdrakter til selskap som falt inn under tidligere forskrift nr. 27 § 1 samt omsetning av tjenester med vask, kontroll og service på overlevingsdrakter som eies av slike selskaper, måtte anses som avgiftsfrie tjenester. Overlevingsdraktene er påbudte beredskapsdrakter for personer som oppholder seg på oljeinstallasjoner og ved transport mellom land og oljefeltet.

av 9. april 1997 (SKD)

Utleie av avfallscontainere til bruk på plattformer og installasjoner til bruk i petroleumsvirksomhet til havs og anlegg tilknyttet slik virksomhet, og tømming etc., ble ansett som avgiftsfri utleie og avgiftsfrie renovasjonstjenester etter tidligere lov § 16 første ledd nr. 1 b.