Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-35.1 Forarbeider og forskrifter

6-35.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 09.12.2011 nr. 53: Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 og Innst. 4 L (2011–2012)

6-35.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 6-35-1 foruten en rekke andre bestemmelser i FMVA kap. 6