Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-36.1 Forarbeider

  • Lov 20.12.2016 nr. 116 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop1 LS (2016–2017) Skatter, avgifter og toll 2017 og Innst.4 L (2016–2017)