Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-4.1 Forarbeider og forskrifter

6-4.1.1 Forarbeider

  • Lov 21. juni 2019 nr. 37: Prop.115 LS (2018–2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 378 L (2018–2019)
  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • [St.meld. nr. 17 (1971–72) Om gjennomføringen av merverdiavgiftsloven og investeringsavgiftsloven kap. VI pkt. 5 Trykt skrift og Innst. S. nr. 190 (1971–72)]
  • [St.meld. nr. 54 (1984–85) Om merverdiavgiftssystemet kap. 12 Trykt skrift og Innst. S. nr. 186 (1984–85)]
  • [Ot.prp. nr. 86 (1998–99) og Innst. O. nr. 1 (1999–2000) om opphevelse av merverdiavgiftsloven § 16 annet ledd bokstav b og ordningen med et rådgivende utvalg for trykt skrift]

6-4.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-4-1 til 6-4-3