6-5.2 § 6-5 første ledd – Hvilke publikasjoner som omfattes av fritaket for trykkeriutgifter

Med hjemmel i tidligere lov § 70 har Finansdepartementet truffet vedtak om at trykking av Skoleavis  skoleaviser og Gatemagasin  gatemagasin er fritatt for merverdiavgift. Etter fast forvaltningspraksis gjelder det samme for Menighetsblad  menighetsblad. Disse fritakene er nå lovfestet i lovens § 6-5 første ledd første punktum. Fritaket for trykking av disse publikasjonene gjelder imidlertid bare i den grad oppdragsgiveren ikke er et avgiftssubjekt. Det antas at omsetning av slike publikasjoner er lite aktuelt. Dersom oppdragsgiveren likevel er et avgiftssubjekt, for eksempel som en følge av omsetning av reklametjenester over registreringsgrensen i lovens § 2-1 første ledd, skal merverdiavgift beregnes og deretter fradragsføres på vanlig måte. Definisjonen av gatemagasin i § 6-5 første ledd annet punktum lovfester definisjonen som ble gitt i Finansdepartementets vedtak av 19. desember 2008 med hjemmel i tidligere lov § 70.