Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-6.1 Forarbeider og forskrifter

6-6.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 20.12.2019 nr. 98 om endringer i merverdiavgiftsloven, Prop. 1 LS (2019–2020) og Innst. 4 L (2019–2020)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • [Ot.prp. nr. 1 (2002–2003) og Innst. O. nr. 27 (2002–2003). Fritaket utvidet til også å gjelde energi levert fra alternative energikilder]

6-6.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-6-1 og 6-6-2