Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

6-7.1 Forarbeider og forskrifter

6-7.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 13.12.2013 nr. 128: Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014, Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) og Innst. 4 L (2013–2014). Se også budsjettforlik mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013. Lovendringen om fritak for leasing av elbiler samt omsetning av elbilbatterier trådte ikraft 1. juli 2015.
  • Lov 20.06.2014 nr. 36: Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga og Innst. 261 L (2013-2014). Lovendringen trer i kraft straks. Oppretting av lovtekst
  • [Ot.prp. nr. 31 (1969–70) og Innst. O. nr. 10 (1969–70). Innføring av avgiftsfritak for brukte motorkjøretøyer forutsatt at det betales omregistreringsavgift]
  • [Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Avgiftsfritaket endres ved at «motorkjøretøyer» erstattes med «kjøretøyer»]
  • [Ot.prp. nr. 65 (1978–79) og Innst. O. nr. 56 (1978–79). Betegnelsen «omregistreringsavgift» inntas i lovteksten]
  • [Ot.prp. nr. 15 (1981–82) og Innst. O. nr. 10 (1981–82). Fritaket gjort uavhengig av om omregistrering faktisk blir foretatt]
  • Lov 21.12.2000 nr. 113: Ot.prp. nr. 2 (2000-2001) Om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift og Innst. O. nr. 24 (2000–01). Se også budsjettavtale for statsbudsjettet for 2001 mellom Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre av 18. november 2000). Det innføres avgiftsfritak for omsetning av elbiler.

6-7.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 6-7-1 til 6-7-3