6-7.3 § 6-7 første ledd – Omsetning av brukte kjøretøy 

6-7.3.1 Hvilke kjøretøy som omfattes av fritaket 

Det skal ikke betales merverdiavgift av omsetning av kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, dersom kjøretøyet har vært registrert her i landet. 

Ved lov 20. juni 2014 nr. 36 ble det presisert at fritaket også omfatter kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer. Bakgrunnen for presiseringen er at Stortinget i forbindelse med budsjettet for 2014 fjernet omregistreringsavgiften for kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer. Endringen ble gjennomført ved en endring i stortingsvedtaket om omregistreringsavgift § 1 avgiftsgruppe c, der det presiseres at omregistreringsavgiften bare omfatter motorvogner med tillatt totalvekt inntil 7500 kg. 

Motorkjøretøy på offentlig vei  Fritaket er generelt i den forstand at det omfatter alle kjøretøy som kommer inn under ordningen med omregistreringsavgift. Ordningen omfatter da i hovedsak alle slags motorkjøretøy som er beregnet for kjøring på offentlig vei, samt tilhengere/campingtilhengere med egenvekt over 350 kg. Det vises også til Ot.prp. nr. 15 (1981–82), som er den seneste av flere lovendringsforslag om hvilke kjøretøy som omfattes av fritaket. Videre vises det til Av 1/78 av 9. februar 1978 og Av 29/81 av 15. desember 1981. Den første meldingen omhandler brukte én-akslede campingtilhengere, som fra 1.1 1978 ble fritatt for merverdiavgift ved omsetning, idet det etter nevnte dato skal betales omregistreringsavgift. 

Heving  Dersom en bilforhandler selger en bil som tidligere har vært gjenstand for salg, og det første salget er blitt hevet, skal det beregnes merverdiavgift av det siste salget selv om den første kjøperen registrerte bilen på seg i kjøretøyregisteret. Det første salget anses ikke å ha funnet sted i merverdiavgiftslovens forstand, pga. hevingen. Salget til kjøper to må derfor, i avgiftsmessig sammenheng, anses som salg av et nytt kjøretøy. Det er ikke avgjørende for merverdiavgiftsplikten at det teknisk ikke lar seg gjøre å førstegangsregistrere kjøretøyet på den siste kjøperen. Dersom man var kommet til at salget av kjøretøyet til sistnevnte skulle vært fritatt for merverdiavgift, ville det innebære at kjøretøyet ikke ble belastet med merverdiavgift. Det ville ha vært et klart brudd på hovedregelen om at det skal beregnes merverdiavgift ved omsetning av nye biler. En slik forståelse ville også innebære en reell fare for omgåelse av avgiftsplikten. For å unngå at det ved salget til den siste kjøperen påløper både merverdiavgift og omregistreringsavgift, noe som ville stride mot hensikten bak bestemmelsene, er det innført et fritak for omregistreringsavgift i disse tilfellene. Se Av 13/88 av 27. september 1988 nr. 4 og U 10/71 av 23. juli 1971 nr. 2. 

Avregistrerte kjøretøy  Ved omsetning av avregistrerte kjøretøy skal det verken betales omregistreringsavgift eller merverdiavgift. Dersom et slikt kjøretøy blir påskiltet, skal det betales omregistreringsavgift (men ikke merverdiavgift). 

Bruktimporterte kjøretøy  Importerte bruktbiler er ikke tidligere registrert i Norge. Det skal derfor betales merverdiavgift (og ikke omregistreringsavgift) ved importørens salg av slike biler. Avgiftsforholdet blir her følgelig som ved salg av nye biler. Se også KMVA 4204. 

KMVA 3974 av 5. oktober 1998

Klager kjøpte to bruktbiler, importert fra utlandet, fra en leverandør i Norge og videresolgte bilene til tredjemann. Bilene ble registrert for første gang på siste kjøper og vilkårene for avgiftsfritak var derfor ikke til stede. 

Demonstrasjonsbiler  Det skal beregnes merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 3-24 første ledd, når en bilforhandler registrerer et bruktimportert personkjøretøy på eget navn i kjøretøyregisteret, og tar kjøretøyet i bruk som demonstrasjonsbil. Det skal betales omregistreringsavgift (og derfor ikke merverdiavgift) ved salg av bruktimporterte kjøretøyer som er blitt benyttet som demonstrasjonsbiler. 

Hvilke overdragelser  Det skal ikke betales merverdiavgift ved anskaffelse av et brukt kjøretøy som det skal betales omregistreringsavgift for, selv om omregistreringsavgiften ikke blir betalt. Dersom kjøperen for eksempel lar være å registrere det brukte kjøretøyet på seg, og dermed ikke betaler omregistreringsavgift, er salget likevel fritatt for merverdiavgift (Av 29/81 av 15. desember 1981). Både næringsdrivende og privatpersoner kan i prinsippet selge og kjøpe (avregistrerte) bruktbiler uten at dette utløser plikt til å betale omregistreringsavgift. Det er først når kjøretøyet «påregistreres/påskiltes» igjen, fordi kjøretøyet skal tas i bruk, at det skal betales omregistreringsavgift.

Korttidsregistrering  Det skal ikke betales merverdiavgift av brukte kjøretøy som i prinsippet omfattes av reglene om omregistreringsavgift, men hvor kjøretøyene er spesielt fritatt for omregistreringsavgift pga. korttidsregistrering. Se Omregistrering (eierskifte) - Skatteetaten

Innbytte  Avgiftsforhold ved tilbakesalg av innbyttet motorkjøretøy er omtalt i F 13. desember 1976. 

Uttak  Når kjøretøy, som har vært benyttet i avgiftspliktig næringsvirksomhet, tas ut til bruk privat eller til andre formål som ikke gir rett til fradrag, skal det ikke beregnes merverdiavgift av uttaket. Dette fordi bilen ville vært omfattet av «bruktbilfritaket», dersom den i stedet hadde vært solgt, jf. merverdiavgiftsloven § 6-17. 

Forsikringsselskapers omsetning  Avgiftsforholdene ved forsikringsselskapers omsetning av biler som overtas fra forsikringstagerne ifm. utbetaling av erstatning, er omtalt i F 8. oktober 1970.

Formidling  Fritaket omfatter ikke formidling av brukte kjøretøy.