6-8.4 § 6-8 tredje ledd – Leasing av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift

LeasingMed leasing i denne sammenheng, menes utleie av personkjøretøy hvor leieperioden etter skriftlig avtale er minst 30 dager, se § 6-8 tredje ledd siste punktum. I brevet av 14. desember 2022 (omtalt ovenfor), ga Finansdepartementet uttrykk for at den nye bestemmelsen i § 6-8 tredje ledd må forstås slik at den omfatter både leasing av nye og brukte batteribaserte elbiler.

Merverdiavgiftsregelverket skal være nøytralt i valget mellom kjøp og leasing av elektriske personkjøretøy. Innføringen av beløpsgrensen i merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elektriske personkjøretøy, reflekteres derfor i merverdiavgiftsfritaket ved leasing. Dersom leasingvirksomhetens kostpris er 500 000 kroner eller høyere, skal det beregnes merverdiavgift på leien. For å finne avgiftsgrunnlaget, divideres andelen av kostprisen som overstiger 500 000 kroner, med kostprisen. Det tallet man får multipliseres med leiebeløpet. Hvis kostprisen er 1 000 000 kroner, divideres 500 000 på 1 000 000. Deretter multipliseres 0,5 med leien, som f.eks. er 10 000 per måned. Avgiftsgrunnlaget er 5 000, og månedlig leie blir 10 000 + 1 250 = 11 250 inkl. MVA.

Når leasingvirksomheter anskaffer elektriske personkjøretøy for utleie, vil vektkomponenten i engangsavgiften utgjøre en del av leasingvirksomhetens anskaffelseskostnad, slik vi forstår «anskaffelseskostnad». I relasjon til fastsetting av leievederlaget etter merverdiavgiftsloven § 6-8 tredje ledd, presiserte departementet i brevet av 14. desember 2022, at kostprisen i denne sammenheng må forstås som den prisen leasingforetakene betaler for kjøretøyene eksklusiv engangsavgift (herunder vektkomponenten).

OvergangsordningFor elektriske personkjøretøy, som var omfattet av leasingkontrakter da lovendringen trådte i kraft, ble det innført en overgangsordning. Den innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på leievederlag som faktureres i 2023 og fram til utløpet av kontrakten. Etter en presisering gjort i lov om endringer i merverdiavgiftsloven datert 20. desember 2022 nr. 108 del II, er det klart at dette også gjelder elektriske nyttekjøretøy.