6-8.4 § 6-8 annet ledd – Leasing av personkjøretøy som bare bruker elektrisitet til framdrift

Leasing  Med leasing i denne sammenheng, menes utleie av personkjøretøy hvor leieperioden etter skriftlig avtale er minst 30 dager, se § 6-8 annet ledd siste punktum. I brevet av 14. desember 2022 (omtalt ovenfor), ga Finansdepartementet uttrykk for at bestemmelsen må forstås slik at den omfatter både leasing av nye og brukte batteribaserte elbiler.

Merverdiavgiftsregelverket skal være nøytralt i valget mellom kjøp og leasing av elektriske personkjøretøy. Innføringen av beløpsgrensen i merverdiavgiftsfritaket for omsetning av elektriske personkjøretøy, reflekteres derfor i merverdiavgiftsfritaket ved leasing. Dersom leasingvirksomhetens kostpris er 500 000 kroner eller høyere, skal det beregnes merverdiavgift på leien. For å finne avgiftsgrunnlaget, divideres andelen av kostprisen som overstiger 500 000 kroner, med kostprisen. Det tallet man får multipliseres med leiebeløpet. Hvis kostprisen er 1 000 000 kroner, divideres 500 000 på 1 000 000. Deretter multipliseres 0,5 med leien, som f.eks. er 10 000 per måned. Avgiftsgrunnlaget er 5 000, og månedlig leie blir 10 000 + 1 250 = 11 250 inkl. MVA.

Når leasingvirksomheter anskaffer elektriske personkjøretøy for utleie, vil vektkomponenten i engangsavgiften utgjøre en del av leasingvirksomhetens anskaffelseskostnad, slik vi forstår «anskaffelseskostnad». I relasjon til fastsetting av leievederlaget etter merverdiavgiftsloven § 6-8 annet ledd, presiserte departementet i brevet av 14. desember 2022, at kostprisen i denne sammenheng må forstås som den prisen leasingforetakene betaler for kjøretøyene eksklusiv engangsavgift (herunder vektkomponenten).

Overgangsordning  For elektriske personkjøretøy, som var omfattet av leasingkontrakter da lovendringen trådte i kraft, ble det innført en overgangsordning. Den innebærer at det ikke skal beregnes merverdiavgift på leievederlag som faktureres i 2023 og fram til utløpet av kontrakten. Etter en presisering gjort i lov om endringer i merverdiavgiftsloven datert 20. desember 2022 nr. 108 del II, er det klart at dette også gjelder elektriske nyttekjøretøy.