6-9.1 Forarbeider og forskrifter

6-9.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 19.12.2017 nr. 125 om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop. 1 LS (2017-2018) og Innst. 4 L (2017-2018). Omsetning av fartøy til bruk for berging eller redning er fritatt for merverdiavgift uavhengig av lengde.
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 73 (1969–70) og Innst. O. nr. XVIII (1969–70). Utvidelse av fritaket til å gjelde alle virksomheter med omsetning av varer og tjenester ifm. reparasjon, vedlikehold eller ombygging av skip eller fly som omfattes av fritaket. Fritaket utvidet til også å omfatte driftsutstyr og ytelser av tjenester fra bergings- eller redningsfartøy til skip, luftfartøy eller plattformer. Ny forskriftshjemmel
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40 (1970–71). Skoleskip fritatt for avgiftsplikt
  • Ot.prp. nr. 48 (1977–78) og Innst. O. nr. 49 (1977–78). Avgiftsfritak ved nybygging av skip, luftfartøy og plattformer som omfattes av fritaket. Omtale av Finansdepartementets dispensasjonspraksis etter tidligere lov § 70
  • Ot.prp. nr. 48 (1979–80) og Innst. O. nr. 67 (1979–80). Fritak for spesialskip til bruk i petroleumsvirksomheten til havs. Også fritak ved utleie av slike skip og plattformer
  • Ot.prp. nr. 73 (1983–84) og Innst. O. nr. 8 (1983–84). Skipsmålingsenheten «25 bruttoregistertonn» endret til «15 meter største lengde»

6-9.1.2 Forskrifter