6-9.6 § 6-9 fjerde ledd – Utleie av fartøy

Ifølge § 6-9 fjerde ledd bokstav a til d skal det ikke betales avgift av utleie av fartøy på minst 15 meter til bruk i utenriks fart, og til bruk i innenriks fart dersom fartøyet er bestemt for personbefordring mot vederlag, samt spesialfartøy til bruk i petroleumsvirksomheten til havs og fartøy på minst ti meter som anskaffes til Forsvaret Et skip er bestemt for personbefordring  mot vederlag dersom leietaker i næring bruker skipet til persontransportvirksomhet, jf. F 28. april 2004, jf. Av 16/88 av 19. oktober 1988. Utleie til virksomhet som vederlagsfritt transporterer egne ansatte til og fra arbeidsstedet, omfattes ikke av fritaket. Videre følger det av fellesskrivet at selv om Utleie av skip med besetning for persontransport  utleie av skip med besetning for transport av personer anses som en persontransporttjeneste i seg selv, mener Skattedirektoratet at slik utleie alene ikke betyr at båten er bestemt for personbefordring mot vederlag i relasjon til avgiftsfritaket. Kravet om «personbefordring mot vederlag» retter seg etter direktoratets oppfatning mot leietaker og ikke utleier. Denne forståelsen gir også et nøytralt regelverk på den måten at leie belastes med den samme merverdiavgiftssatsen som kjøp.

Avgrensningen av området for persontransport, herunder reisemomentets betydning, er drøftet i F 5. mars 2004, se også Rt. 2005 s. 1550 (Team Sail). Se for øvrig F 10. august 2006.

Chartring  Bestemmelsen omfatter chartring av fartøy (utleie av fartøy med besetning) (U 4/69 av 20. desember 1969 nr. 2).

Skattedirektoratet har i ovennevnte fellesskriv av 10. august 2006 uttalt at dersom et fartøy leies ut til trafikk kun mellom utenlandske havner, leveres utleietjenesten utenfor avgiftsområdet og vil således være avgiftsfri uavhengig av fartøyets størrelse og bruk.

Som nevnt i M-6-9.3, ble måleenheten for skip endret i 1983. De samme overgangsreglene som nevnt i M-6-9.3 ble også gitt for utleie av skip.

Fremleie der sluttbruken omfattes av fritaket  Skattedirektoratet har i F 20. april 2012 med utgangspunkt i et brev fra Finansdepartementet til Sivilombudsmannen av 12. februar 2001, uttalt at utleie av skip til norsk leietaker for fremleie til bruk utenfor merverdiavgiftsområdet, er fritatt for merverdiavgift iht. mval. § 6-9 fjerde ledd bokstav a – til bruk i utenriks fart, forutsatt at det på tidspunktet for inngåelsen av leieavtalen, kan dokumenteres at endelig bruk av skipet vil bli i samsvar med fritaksbestemmelsen. I ovennevnte sak som Finansdepartementet uttalte seg om, ble dokumentasjonskravene ikke ansett oppfylt. Se for øvrig parallell løsning i kjøpstilfellene, jf. M-6-9.3.

Boligformål  Avgiftsfritaket omfatter ikke utleie til boligformål (losjiskip o.l.) idet utleien må tjene samferdselsformål for at avgiftsfri utleie skal foreligge (F 21. februar 1972).

Bruksvakt og kystvakt  Privateide fartøy som benyttes i bruksvakt og kystvakt, anses ikke som utleid til marinen, og er derfor ikke er omfattet av fritaket, jf. også Av 19/93 av 10. november 1993 nr. 6 hvor det er uttalt at en privateid fiskebåt som benyttes til bruksvakt, ikke kan anses utleid til marinen.