Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-1.1 Forarbeider

 • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
 • Lov 13.12.2013 nr. 128: Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014, Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014) og Innst. 4 L (2013–2014). Fritak for innførsel av elbilbatterier. Se budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre 15. november 2013
 • Lov 21.06.2019 nr. 37: Prop. 115 LS (2018-2019), Om lov om endringar i merverdiavgiftsloven og Innst. 378 L (2018-2019)
 • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
 • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. VII (1971–72). Kunstneres innførsel av egne kunstverk
 • Ot.prp. nr. 43 (1982–83) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 68 (1982–83). Fritak ved innførsel av frimerker
 • Ot.prp. nr. 14 (1987–88) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 26 (1987–88). Fritak ved innførsel av collager
 • Ot.prp. nr. 17 (1996–97) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 54 (1996–97). Redusert beregningsgrunnlag ved innførsel av kunstverk
 • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 24 (2000–2001) Merverdiavgiftsreformen
 • Ot.prp. nr. 34 (2003–2004) Om lov om endringar i skattelovgivinga mv. og Innst. O. nr. 60 (2003–2004). Redaksjonell endring
 • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer og Innst. O. nr. 1 (2005–2006). Redaksjonell endring