7-1.5 § 7-1 – tredje ledd

Adgangen til å treffe enkeltvedtak om fritak for våpensystemet F-35 i § 6-37 gjelder tilsvarende for beregning av merverdiavgift ved innførsel av varer. Bestemmelsens tredje ledd erstatter den tidligere § 7-10 som trådte i kraft 1. januar 2017. Finansdepartementet har delegert myndigheten til å treffe enkeltvedtak etter bestemmelsen til Skattedirektoratet, se forskrift 23. desember 2016 nr. 1882.

Forsvarsdepartementet skal som ledd i innføringen av F-35 kampfly delta i et flernasjonalt vedlikeholdsprogram for F-35. Merverdiavgiftsloven inneholder i dag regler om fritak på dette området. På grunn av innretningen av vedlikeholdsprogrammet for F-35, oppstår det likevel plikt til å beregne merverdiavgift ved enkelte leveranser av varer og tjenester innenfor vedlikeholdsprogrammet. Nettoføringsordningen for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen vil i utgangspunktet medføre at Forsvarets merverdiavgiftsutgifter knyttet til vedlikeholdsprogrammet ikke belastes Forsvarsdepartementets budsjett, men kan føres på et sentralt budsjettkapittel, jf. Finansdepartementets rundskriv R-116/27.05.2022. Innretningen av vedlikeholdsprogrammet innebærer imidlertid at det oppstår skjult merverdiavgiftsbelastning og den statlige nettoføringsordningen kan ikke anvendes.

Bestemmelsen innebærer at det etableres en søknadsbasert enkeltvedtaksordning, hvor rammene for adgangen til å fatte enkeltvedtak følger direkte av lovteksten. Lovens formulering «vedlikehold av våpensystemet F-35» i § 6-37 angir grensene for fritaksordningen med hensyn til arten og formålet med transaksjonen.