Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-2.1 Forarbeider og forskrifter

7-2.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 18.12.2015 nr. 118 om endringer i lov 19.06.2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven): Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll og Innst. 4 L (2015-2016). Overføring av forvaltningsoppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten
  • Lov 20.12.2019 nr. 98: Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020 og Innst. 4L (2019-2020)
  • St.prp. nr. 65 (1965–1966) Om nye innledende bestemmelser i tolltariffen, Innst. S. nr. 170 (1965–1966)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

7-2.1.2 Forskrifter

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502