7-2.2 Generelt om § 7-2 – Avgiftsfritak ved innførsel med tilsvarende tollfritak

Første ledd omhandler tilfeller hvor det gis avgiftsfritak på innførselstidspunktet med endelig virkning. Annet ledd omhandler betingede avgiftsfritak hvor det på innførselstidspunktet gis avgiftsfritak på den betingelse at varen gjenutføres innen en på forhånd fastsatt frist. Hvor det er gitt en direkte henvisning til tollfritakene i bestemmelsen, gis tilsvarende anvendelse for merverdiavgiften og på de samme vilkår. De begrensninger som er utformet for tollfritakene, vil følgelig også bli gjort gjeldende for merverdiavgiftsfritakene.

Nedenfor i kap. 7-2.3 og kap. 7-2.4 gis en kort omtale av tollfritakene som det henvises til i tolloven, hvor også den tilhørende tollforskriften kan være relevant å undersøke for å få oversikt over alle detaljer i de respektive tollfritak. Utfyllende kommentarer til tollregelverket finnes på www.toll.no.