7-2.3 § 7-2 første ledd – Varer som er unntatt fra deklarasjonsplikt etter vareførselsloven § 4-1 tredje ledd

Bestemmelsens første ledd gir fritak fra å beregne merverdiavgift i tilfeller hvor varer kan innføres til fri disponering uten at det må leveres deklarasjon etter vareførselsloven § 4-1. Bestemmelsen er utformet i samsvar med § 6-1 i tollavgiftsloven. Tollprosedyren «overgang til fri disponering» er en videreføring av tidligere tollov § 4-20 om frigjøring av ufortollet vare – fortolling. Ved denne prosedyren stilles varen til fri disponering i landet, som vil si at varen kan omsettes, brukes eller forbrukes. Begrepet fortolling er ikke videreført.

Vareførselsloven § 4-1 tredje ledd gir departementet myndighet til blant annet å fastsette i forskrift unntak fra plikten til å levere deklarasjon, herunder om omfang og vilkår for unntak. Nærmere bestemmelser om unntak fra deklareringsplikten fremkommer av vareførselsforskriften §§ 4-1-9 flg.

Det er blant annet unntak fra deklareringsplikt for transportmidler og reisegods, jf. vareførselsforskriften §§ 4-1-9 til 4-1-13. Det er unntak fra deklareringsplikt for transportmidler og reisegods som tidligere er gått over i fri disponering eller er fremstilt i Norge og gjeninnføres i uforandret stand, jf. vareførselsforskriften § 4-1-9. Dette gjelder både transportmidler som innføres til privat og ervervsmessig bruk. Unntaket gjelder ikke dersom avgifter er refundert ved utførsel.

Reisegods som tidligere ikke er gått over til fri disponering eller som ikke er fremstilt i Norge, er unntatt fra deklareringsplikt på visse vilkår. Blant annet må varene være innenfor verdigrensene som er satt, samt at noen typer varer er kvotebegrenset, slik som blant annet alkohol og tobakksvarer. Verdigrensen gjelder også for varer som gjeninnføres etter tjeneste eller reparasjon utenfor tollområdet/merverdiavgiftsområdet. Det er også unntak fra deklareringsplikt for reisegods for bestemte personer, jf. vareførselsforskriften §§ 4-1-14 til 4-1-16.

Videre er det unntak fra deklareringsplikt for proviant og forbruksvarer i transportmidler, jf. vareførselsforskriften §§ 4-1-17 til 4-1-21. Fritaket gjelder kun i den tiden transportmidlet brukes i «ervervsmessig virksomhet» og opphører dersom transportmidlet går over i innenriks trafikk eller forblir i tollområdet i lengre tid. Med proviant menes mat, drikke og tobakk, med forbruksvarer menes drivstoff, vaskemidler maling og lignende. Også drivstoff begrenset til 600 liter per i motorvogn til ervervsmessig bruk, kan innføres uten at det deklareres for tollmyndighetene.

Det er også unntak fra deklareringsplikt for deler, inventargjenstander mv. i fartøy og luftfartøy, jf. vareførselsforskriften §§ 4-1-22 og 4-1-23. Andre unntak fra deklareringsplikten fremkommer av vareførselsforskriften §§ 4-1-24 til 4-1-28. Blant annet gjelder ikke deklareringsplikten for vare av mindre verdi, gave til personlig bruk og vare til grenseboere.