7-2.3 § 7-2 første ledd – Fritakene i tolloven

Vare til personlig brukTolloven § 5-1 med utfyllende bestemmelser i tollforskriften § 5-1, omhandler tollfritak for innførsel av reisegods, flyttegods, arvegods, premier og gaver.

Bestemmelsene om reisegods omhandler hvilke varer en reisende kan medbringe tollfritt til tollområdet. Fritaket er blant annet betinget av at varene er innenfor en verdigrense. Fritak for alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer er kvotebegrenset.

For innførsel av arvegods er det et vilkår for tollfri innførsel at arvelater på tidspunktet for dødsfallet var bosatt i utlandet og at varene har vært benyttet til personlig formål av arvelateren. Det er ikke et krav at arvegodset må benyttes til personlig bruk etter innførselen. Ved innførsel av arvegods kan privatpersoner søke om tollfritak før innførsel. Tollmyndighetene vil fatte vedtak som gjelder eventuell toll på varene og veilede om eventuelt fritak for merverdiavgiften. Privatpersoner må selv egenfastsette merverdiavgiften på grensen, ved tolldeklarasjon.

Ved innførsel av flyttegods må privatpersoner søke tollmyndighetene om tollfritak senest samtidig med at varene fortolles, dette gjøres ved utfylling av en flyttegodserklæring. Søknad kan også sendes inn på forhånd før flyttingen og tollmyndighetene vil også her kun fatte vedtak som gjelder eventuell toll på varene. Tollmyndighetene vil ved behandling av søknaden også veilede om eventuelt fritak for merverdiavgiften, men privatpersoner må selv egenfastsette merverdiavgiften på grensen, ved tolldeklarasjon.

I motsetning til arvegods er fritaket ved innførsel av de andre varetypene (reisegods, flyttegods, arvegods, premie og gave) betinget av at varen skal benyttes til personlig formål i tollområdet, og at varen ikke utnyttes kommersielt.

Forbruksvarer mv. i transportmidlerTolloven § 5-2 første ledd bokstav b og c omhandler tollfritak for innførsel av proviant og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i tog, jf. tollforskriften § 5-2-11, og forbruksvarer som medbringes og forbrukes ombord i andre transportmidler enn fartøy og luftfartøy. Det følger av tollforskriften § 5-2-12 at busser, lastebiler og andre motorvogner kan ha med inntil 600 liter drivstoff. Fritaket gjelder kun i den tiden transportmidlet brukes i «ervervsmessig virksomhet», og opphører dersom transportmidlet går over i innenriks trafikk eller forblir i tollområdet i lengre tid. Med proviant menes mat og drikkevarer, med forbruksvarer menes drivstoff, vaskemidler og andre varer nødvendige for transportmiddelets drift. Fritaket i tolloven § 5-2 første ledd bokstav a om proviant og forbruksvarer til fartøy og luftfartøy omtales i kap. 7-3 og kap. 7-4.

Varer til ambassader mv.Tolloven § 5-3 med utfyllende bestemmelser i tollforskriften §§ 5-3-1 til 5-3-7, omhandler tollfritak ved innførsel av varer til ambassader, konsulater, NATO, militære styrker og kommandoenheter, andre internasjonale organisasjoner og offentlig finansierte samarbeidsprosjekter med annen stat. Det fremgår av tollforskriften § 5-3-1 at det skal betales toll dersom vare som er innført tollfritt videreselges i Norge, jf. ordlyden i tolloven § 5-3 annet ledd.

Varer fra særlige områder mv.Tolloven § 5-4 første ledd bokstav a, c, d, f og g med tilhørende tollforskrift §§ 5-4-1 til 5-4-5, omhandler diverse tollfritak. Bokstav a omhandler varer fra Svalbard og Jan Mayen med tilhørende farvann og som er fanget, utvunnet eller tilvirket der. Bokstav c omhandler varer fra fangst og fiske på havet eller i polare strøk. Det fremgår imidlertid av tollforskriften § 5-4-3 at utenlandsregistrerte fartøyer ikke kan innføre varer fra fiske og fangst tollfritt dersom varen er bearbeidet før ankomst til Norge. Bokstav d omhandler petroleumsprodukter fra norsk del av kontinentalsokkelen. Bokstav f omhandler varer innført av grensebefolkningen. Bokstav g omhandler føll som innføres etter føllingen sammen med norsk hoppe som var drektig ved utførselen.

Ødelagt vareTolloven § 5-5 med tilhørende tollforskrift § 5-5-1, omhandler de tilfeller hvor en vare ødelegges før fortolling. Tollfritaket er betinget av at varen tilintetgjøres under tollmyndighetenes eller annen offentlig myndighets kontroll, og at importøren dekker kostnadene ved destruksjonen.

Vareprøve, emballasje, opplysningsmateriellTolloven § 5-6 med tilhørende tollforskrift §§ 5-6-1 til 5-6-4, omhandler bl.a. tollfritak for innførsel av vareprøver, modeller og mønstre av ubetydelig verdi, reklamemateriell og reklamefilm, opplysningsmateriell fra andre lands turistmyndigheter, dokument og trykksaker fra andre lands myndigheter, emballasje og lastepaller. For ytterligere kommentarer, se www.toll.no.

Vitenskapelige ekspedisjonerTolloven § 5-7 første ledd bokstav e omhandler tollfritak for innførsel av utstyr til bruk for utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner.

Varer med lav verdiDet skal ikke beregnes toll og merverdiavgift ved innførsel av varer med lav verdi, der tilbyder beregner og betaler merverdiavgift etter forenklet registrerings- og rapporteringsordning, jf. merverdiavgiftsloven § 14-4 og tollforskriften § 5-9-1. For andre varer skal det betales toll og merverdiavgift fra første krone. Varer med lav verdi er varer med verdi under 3 000 kroner. Det er verdien av varen på kjøpstidspunktet som er avgjørende. Transport- og forsikringskostnader inngår ikke ved fastsettelse av varens verdi, jf. FMVA 1-3-8. Næringsmidler omfattet av merverdiavgiftsloven § 5-2, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel eller varer som ilegges særavgifter inngår ikke i denne ordningen. Endringen trådte i kraft 1. april 2020. Det vises til nærmere omtale i kap. 14-4.2. Se forøvrig Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll og Prop. 1 LS (2021-2022) Skatter, avgifter og toll 2022.

Gjeninnførsel i uforandret standMerverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd tredje punktum omhandler varer som tidligere er fremstilt eller fortollet i Norge og som gjeninnføres i «uforandret stand». En vare kan fortsatt være i «uforandret stand» selv om den er blitt endret på grunn av slitasje ved normal bruk. Det er et vilkår at eksportør og importør er samme person. Skjer det et eierskifte mens varen er utenfor merverdiavgiftsområdet, oppstår det merverdiavgiftsplikt ved gjeninnførsel av varen til Norge. Dette vilkåret gjelder uavhengig av om salget skjer i næring eller privat. Vilkåret om samme importør og eksportør gjelder ikke dersom varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift, det vil si tilfeller der det ikke har vært gitt fritak, refusjon eller fradrag for merverdiavgift.