Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-3.1 Forarbeider og forskrifter

7-3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 51 (1972–73). Kodifisering av et § 70-fritak for merverdiavgift ved gjeninnførsel av fartøy
  • Ot.prp. nr. 1 (1999–2000) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 12 (1999–2000). Redaksjonell endring
  • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel (tolloven), Innst. O. nr. 22 (2006–2007)

7-3.1.2 Forskrifter

  • Forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) 17. desember 2008 nr. 1502 § 5-2