7-3.5 § 7-3 tredje ledd – Forskriftsfullmakt

Departementet kan gi forskrift om omfanget av og vilkårene for fritak etter denne bestemmelsen. Finansdepartementet har delegert denne myndigheten til Skattedirektoratet, se forskrift 27. oktober 2022 nr. 1802.