7-4.4 § 7-4 tredje ledd – Forskriftsfullmakt

Tredje ledd gir departementet myndighet til i forskrift å fastsette regler om omfanget av og vilkårene for fritak etter denne bestemmelsen. Finansdepartementet har delegert myndigheten etter kapittel 7 i merverdiavgiftsloven til Skattedirektoratet, se forskrift 27. oktober 2022 nr. 1802.