Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-5.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 32 (1972–73) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 51 (1972–73). Kodifisering av et § 70-fritak for merverdiavgift ved gjeninnførsel av oljeboringsplattformer
  • Ot.prp. nr. 46 (1973–74) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 46 (1973-74). Fritaket for omsetning av oljeboringsplattformer utvides til å omfatte også andre flyttbare plattformer i petroleumsvirksomhet
  • Ot.prp. nr. 9 (1974–75) Om lov om endringer i lov om merverdiavgift, Innst. O. nr. 10 (1974–75). Fritak ved innførsel av andre flyttbare plattformer i petroleumsvirksomhet