Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

7-5.2 Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av plattformer og rørledninger mv.

Plattformer og driftsutstyr Fritaket for innførsel av plattformer med tilhørende driftsutstyr, korresponderer med det tilsvarende fritaket ved innenlandsk omsetning, jf. kap. 6-11.3 ovenfor. Avgiftsfritaket gjelder også ved gjeninnførsel av slike plattformer og tilhørende driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet. Det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning, fremgår av § 6-11 annet ledd. Hensikten med gjeninnførselsbestemmelsen i § 7-5 første ledd er å sørge for lik avgiftsbelastning uansett om varen repareres, ombygges eller vedlikeholdes i Norge eller i utlandet.

RørledningerAvgiftsfritaket i § 7-5 annet ledd første punktum om innførsel av varer i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger i petroleumsvirksomhet, er en lovfesting av tidligere vedtak fattet av Finansdepartementet. Fritaksbestemmelsen i § 7-5 annet ledd gjelder kun eierselskaps egen innførsel, ikke andre aktører som opererer på dette området, for eksempel underleverandører.

Av § 7-5 annet ledd annet punktum fremgår at § 6-11 fjerde ledd annet punktum skal gjelde tilsvarende. Dette innebærer at Finansdepartementet kan treffe enkeltvedtak om avgiftsfritak ved innførsel av varer til bruk for tilhørende landanlegg som er til direkte bruk i forbindelse med gjennomstrømming av gass. Slikt vedtak kan bare treffes overfor eierselskapet.

Ved forskrift av 13. februar 2017 nr. 178 er Finansdepartementets myndighet etter § 7-5 annet ledd annet punktum, jf. § 6-11 fjerde ledd annet punktum, delegert til Skattedirektoratet. Saker av prinsipiell interesse skal forelegges departementet.

Avgiftsfritaket i § 7-5 tredje ledd gjelder innførsel av deler til plattformer, dersom innførselen til merverdiavgiftsområdet skjer for destruksjon eller til bruk i undervisningsvirksomhet ved skoler og institusjoner (både offentlige og private). Skal hele plattformen hogges opp, vil innførsel av en slik plattform være fritatt for merverdiavgift etter første ledd i § 7-5. Fjerning av plattformen på feltet og opphogging av denne på land i Norge, vil være en del av «petroleumsvirksomheten», jf. ordlyden i lovens § 6-11 første ledd.