7-5.2 Generelt om avgiftsfritaket for innførsel av plattformer og rørledninger mv.

Plattformer og driftsutstyrFritaket for innførsel av plattformer med tilhørende driftsutstyr, korresponderer med det tilsvarende fritaket ved innenlandsk omsetning, jf. kap. 6-11.3 ovenfor. Avgiftsfritaket gjelder også ved gjeninnførsel av slike plattformer og tilhørende driftsutstyr etter ombygging, reparasjon eller vedlikehold utenfor merverdiavgiftsområdet. Det tilsvarende fritak ved innenlandsk omsetning, fremgår av § 6-11 annet ledd. Hensikten med gjeninnførselsbestemmelsen i § 7-5 første ledd er å sørge for lik avgiftsbelastning om varen repareres, ombygges eller vedlikeholdes i Norge eller i utlandet.

RørledningerAvgiftsfritaket i § 7-5 annet ledd første punktum om innførsel av varer i forbindelse med bygging, ombygging, reparasjon og vedlikehold av rørledninger i petroleumsvirksomhet, er en lovfesting av tidligere vedtak fattet av Finansdepartementet. Fritaksbestemmelsen i § 7-5 annet ledd gjelder kun eierselskapets egen innførsel, ikke andre aktører som opererer på dette området, for eksempel underleverandører.

Av § 7-5 annet ledd annet punktum fremgår at § 6-11 fjerde ledd annet punktum skal gjelde tilsvarende. Dette innebærer at Finansdepartementet kan treffe enkeltvedtak om avgiftsfritak ved innførsel av varer til bruk for tilhørende landanlegg som er til direkte bruk i forbindelse med gjennomstrømming av gass. Slikt vedtak kan bare treffes overfor eierselskapet.

Ved forskrift av 13. februar 2017 nr. 178 er Finansdepartementets myndighet etter § 7-5 annet ledd annet punktum, jf. § 6-11 fjerde ledd annet punktum, delegert til Skattedirektoratet. Saker av prinsipiell interesse skal forelegges departementet.

Avgiftsfritaket i § 7-5 tredje ledd gjelder innførsel av deler til plattformer, dersom innførselen til merverdiavgiftsområdet skjer for destruksjon eller til bruk i undervisningsvirksomhet ved skoler og institusjoner (både offentlige og private). Skal hele plattformen hogges opp, vil innførsel av en slik plattform være fritatt for merverdiavgift etter første ledd i § 7-5. Fjerning av plattformen på feltet og opphogging av denne på land i Norge, vil være en del av «petroleumsvirksomheten», jf. ordlyden i lovens § 6-11 første ledd.