7-5.4 § 7-5 annet ledd

Annet ledd bestemmer at varer som nevnt i første ledd bokstav b ikke kan overdras til andre.