Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

8-1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 26 (1970–71) og Innst. O. nr. 40. Fradragsrett for deltakere i sameie/fellesforetak når dette ikke er registreringspliktig
  • Ot.prp. nr. 18 (1976–77) og Innst. O. nr. 34. Tilbakeføring av fradragsført merverdiavgift etter bruksendring
  • Ot.prp. nr. 21 (1988–89) og Innst. O. nr. 29. Klargjøring av konkursboers og dødsboers plikter og rettigheter etter loven
  • Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) kapittel 5.3 om endringer i blant annet merverdiavgiftsloven § 23