8-2.7 § 8-2 fjerde ledd – Fradragsrett for fellesanskaffelser hvor ikke-avgiftspliktig omsetning er ubetydelig i forhold til samlet omsetning

Merverdiavgiftsloven § 8-2 fjerde ledd er i likhet med § 8-2 tredje ledd også en ubetydelighetsregel. Det gis full fradragsrett for inngående merverdiavgift på fellesanskaffelser dersom omsetning som er unntatt fra loven ikke overstiger 5 % av virksomhetens samlede omsetning i løpet av et regnskapsår, se nærmere omtale av dette uttrykket i M-8-2.9.

I Hunsbedtdommen utgjorde selskapets avgiftspliktige omsetning mer enn 95 % av samlet omsetning. Resultatet ble dermed full fradragsrett til tross for at sakens opplysninger tilsa at den faktiske bruken av rallycrossbilen i avgiftspliktig aktivitet lå i overkant av 50 %. Dommen illustrerer hvor viktig det er å kjenne til ubetydelighetsbestemmelsene, og derfor er bestemmelsene nå tatt inn i merverdiavgiftsloven.

KMVA 2787A av 11. august 1997

Klagenemnda kom til at klager, som drev avgiftspliktig produksjon, normalt ikke hadde avgiftsunntatt omsetning som oversteg ubetydelighetsgrensen på 5 %. Klagenemnda la til grunn at klagers salg av aksjer det aktuelle året var ekstraordinært og at reelle hensyn tilsa at et slikt aksjesalg ikke burde innvirke på retten til fradrag for inngående avgift på felles driftsomkostninger. Det var bare ett eller muligens to år at klager hadde hatt ikke-avgiftspliktig omsetning over 5 %. Dette kunne etter nemndas oppfatning ikke medføre at klagers unntatte omsetning normalt kunne sies å overstige 5 % av samlet omsetning. Resultatet ble at klager kunne fradragsføre inngående avgift på fellesanskaffelser uten fordeling også det året aksjesalget skjedde.

KMVA 7802 av 21. oktober 2013

Saken gjaldt forståelsen av uttrykket «virksomhetens samlede omsetning i løpet av et regnskapsår». Virksomheten var registrert for verdipapirmegling, og drev også med fysisk handel med elektrisk kraft. Skattekontoret konstaterte at virksomheten ikke hadde foretatt noen fordeling av inngående avgift fordi den la til grunn at avgiftsunntatt omsetning ikke oversteg 5 % av selskapets avgiftspliktige omsetning. Skattekontoret mente dette var uriktig, bl.a. ut fra en betraktning om at avgiftspliktig omsetning på omsetningsoppgaven var kunstig høy som en konsekvens av særreglene om kommisjon i merverdiavgiftsloven § 3-1 (som konstruerer to omsetninger). Skattekontoret mente oppgitt inntekt i årsregnskap og næringsoppgave i stedet måtte legges til grunn. Dette ville medføre lavere «omsetning» i relasjon til anvendelse av merverdiavgiftsloven § 8-4. Motparten fastholdt at bruttotallene i omsetningsoppgavene var avgjørende, bla fordi pålegg i forbindelse med tidligere ettersyn tilsa at bruttobeløp måtte legges til grunn. Klagenemnda opphevet etterberegningen (2–1).