Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

8-3.1 Forarbeider og forskrifter

8-3.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 25.06.2010 nr. 32: Prop. 119 LS (2009–2010) Endringer i merverdiavgiftsloven mv. og Stortingets vedtak om merverdiavgift (utvidet avgiftsplikt på kultur- og idrettsområdet), Innst. 344 L (2009–2010) og Innst. 350 S (2009–2010)
  • Lov 19.12.2014 nr. 84: Prop.1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015 og Innst.4 L (2014-2015)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 2 (2000–2001) og Innst. O. nr. 24 (2000–2001)
  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) og Innst. O. nr. 20 (2003–2004)

8-3.1.2 Forskrifter

  • FMVA §§ 8-3-1 til 8-3-3