Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

8-8.1 Forarbeider og forskrifter

8-8.1.1 Forarbeider

  • Lov 11.12.2009 nr. 129: Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer og Innst. 4 L (2009–2010)
  • Lov 25.06.2010 nr. 44: Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. og Innst. 351 L (2009–2010)

8-8.1.2 Forskrifter

– FMVA § 8-8-1