8-8.5 § 8-8 tredje ledd – Unntak fra vilkåret om betaling via bank

Det er i forarbeidene pekt på at det kan oppstå situasjoner der samfunnsmessige behov tilsier at kontanttransaksjoner må gjennomføres over beløpsgrensen på 10 000 kroner. Som eksempler på tilfeller som nevnt er streik i finanssektoren, krise- eller beredskapssituasjoner, tekniske hindringer over tid ved f.eks. strømstans eller feil ved telekommunikasjon. Ved sterke samfunnsmessige hensyn, kan departementet etter § 8-8 tredje ledd bestemme at første ledd om fradragsnekt ikke kommer til anvendelse.