9-1.2 Oversikt over bestemmelsen

Justeringsbestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2008 ved lov 29. juni 2007 nr. 45 og er videreført i ny lovs kapittel 9. Ved innføringen av disse reglene kom Norge på linje med alle EU-landene.

Bestemmelsen i § 9-1 første ledd er en oversiktsbestemmelse som henviser til de paragrafer i kapittel 9 som regulerer hva justering og tilbakeføring innebærer. Det sentrale ved bestemmelsen er likevel at den i annet ledd gir en definisjon av begrepet kapitalvare, og at fjerde ledd gir hjemmel for å gi forskrifter om hva som skal regnes som inngående avgift for byggetiltak. Disse reglene vil bli nærmere redegjort for under M-9-1.5 flg. Først følger en redegjørelse for justeringsreglene generelt, herunder også § 9-1 første ledd.