Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

9-2.6 § 9-2 tredje ledd – Overdragelse av byggetiltak

Justeringshendelsen - overdragelse For byggetiltak som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b vil overdragelse utløse plikt til justering. Overdragelse i lovens forstand foreligger uavhengig av om eiendommen selges, uttas, eller den overlates vederlagsfritt til ny eier, jf. Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) s. 67. Det er således flere typer overføringer som utløser justering for byggetiltak enn for de øvrige driftsmidler som nevnt i § 9-1 annet ledd bokstav a, hvor omsetning er den justeringsutløsende hendelse, jf. kap. 9-2.5 ovenfor. Dette innebærer f.eks. at fisjon og fusjon kan utløse justeringsplikt etter denne bestemmelsen. Om fusjon, se Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2016 (Fnordli Eiendom) (Utv. 2016 s.1084), som riktignok gjaldt tilbakeføring etter mval. § 9-7. At det foreligger overdragelse, har også betydning for retten til å overføre justeringsforpliktelsen, hvilket forutsetter at visse dokumentasjonskrav følges, se kap. 9-3.

Virkning - samlet negativ justeringOverdragelse av byggetiltak utløser samlet justering, som alltid vil gå ut på en reduksjon av fradraget. Om samlet justering, se kap. 9-5. Synspunktet er at kapitalvaren med dette går over til ikke-fradragsberettiget bruk, og at fradragsprosenten dermed skal settes til null i den resterende del av justeringsperioden, jf. Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) s. 57 og 67.

Frivillig salgBestemmelsen omfatter frivillig salg av fast eiendom. Tvangssalg Skattedirektoratet antar at også tvangssalg vil utløse justeringsplikt etter bestemmelsen.

Fusjon og fisjon Fusjon og fisjon anses som overdragelse etter tredje ledd. Når det gjelder fusjon kommer dette til uttrykk i Skattedirektoratets uttalelse av 17. februar 2009 pkt. 7 i forhold til kravet om formell overdragelse av justeringsplikten etter FMVA § 9-3-3. At fisjon er å anse som overdragelse forutsettes i samme uttalelse pkt. 6, se også BFU 8/10, som gjelder utfisjonering av hotellbygg til datterselskap.

OmdanningSelskapsrettslig omdannelse er å anse som en overdragelse som utløser plikt til justering mv. Se KVMA 7950 som gjaldt omdanning fra ansvarlig selskap til aksjeselskap.

AksjeoverdragelseOverdragelse av aksjer i selskaper, herunder «single purpose» selskaper som eier kapitalvarer, er ikke det samme som overføring av den kapitalvare som ligger i aksjeselskapet. Aksjesalg er således ingen justeringsutløsende hendelse i forhold til tredje ledd. Dette forutsettes bl.a. i Finansdepartementets fortolkningsuttalelse 19. desember 2007 i forhold til kravet om inngåelse av avtale ved overføring av kapitalvare, som nå følger av FMVA § 9-3-3.

Stiftelse av bruksrett Skattedirektoratet forutsatte i BFU 30/08 at et selskap som overtok parkeringsplasser fra utbyggeren på grunnlag av en evigvarende bruksrett, ikke kunne overta justeringsforpliktelsen. Standpunktet ble begrunnet i at bruksrett til fast eiendom ikke kunne anses som en kapitalvare. Det er etter direktoratets syn like naturlig å begrunne standpunktet med at stiftelse av bruksrett ikke er noen overdragelse. Når en utbygger av en parkeringsplass velger å gi noen en evigvarende bruksrett til anlegget framfor å selge det, innebærer dette at det ikke overdras noen kapitalvare.

Salg og tilbakeleieHvor et byggetiltak selges med rett for byggherren til tilbakeleie, oppstår spørsmålet om dette innebærer at det ikke foreligger en «overdragelse». Dette beror på en konkret vurdering, hvor det særlig vektlegges i hvilken utstrekning kjøperen kan utøve de beføyelser som normalt overtas ved et kjøp. I Borgarting lagmannsretts dom 29. mai 2017 (Hamn Eiendom AS) fant retten at tilbakeleie ikke avskar justering etter mval. (1969) § 26 d tredje ledd (nå § 92 tredje ledd). Hamn Eiendom AS, som hadde oppført en hotelleiendom, solgte leilighetene til en rekke investorer med rett for selskapet til å leie dem tilbake i 25 år. Det forelå enighet om at vilkårene for fradragsrett i mval. § 8-1 forelå ved oppføringen. Spørsmålet var om arrangementet med salg og tilbakeleie var av en slik karakter at det ikke forelå en justeringshendelse (overdragelse). Lagmannsretten tok utgangspunkt i Rt. 2010 s. 1184 (Kragerø Golf & Spa Resort AS), hvor et tilsvarende opplegg ble vurdert i forhold til fradragsretten etter mval. (1969) § 21 første ledd, og hvor det avgjørende var om ordningen kunne ses som «en særlig finansieringsløsning». Etter en samlet vurdering antok retten at avtalen mellom Hamn Eiendom AS og investorene innebar en «overdragelse» og ingen særlig finansieringsløsning. I motsetning til kjøperne i Rt. 2010 s.1184 hadde kjøperne av leiligheter fra Hamn Eiendom AS en direkte økonomisk interesse i leilighetene, idet de oppebar sin avkastning ut fra hotellinntektene, ikke renter på et lån. Videre kunne ikke Hamn Eiendom AS overta leilighetene ved leieperiodens utløp, mens investorene på sin side kunne selge leilighetene i leieperioden. Det ble også vist til at kjøperne hadde ansvaret for kostnadene til løpende drift og vedlikehold i leieperioden.

Konkurs mv. Når det gjelder andre tilfeller enn brann og nedrivning, har departementet i Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) uttalt blant annet følgende på side 54 om justering: «Departementet antar at det utover disse tilfellene ikke vil være særlig urimelig at det skal skje en justering av inngående merverdiavgift, og departementet vil på denne bakgrunnen ikke foreslå noe tilsvarende unntak fra justeringsbestemmelsene.» Skattedirektoratet har i en F 4. april 2014 bemerket at konkursåpning ikke utgjør en justeringshendelse. Det foreligger en justeringshendelse først når boet overdrar kapitalvaren. I medhold av mval § 9-3 kan kjøper da overta rett eller plikt til justering dersom de øvrige vilkår er til stedet. Direktoratet uttalte videre at abondonering etter konkursloven § 117B ikke har konsekvenser i forhold til justeringsreglene, mens tilfeller som omhandlet konkursloven § 117C, dvs. hvor pantsatte eiendeler overføres til panthaver (uegentlig abandonering) representerer omsetning mellom boet og panthaver, og at dette er en justeringshendelse. I Borgarting lagmannsretts kjennelse av 17. september 2019, påanket til Høyesterett, antas at statens krav på samlet justering etter mval. § 9-2 tredje ledd ved konkursboets salg av fast eiendom er et massekrav, ikke bare et dividendekrav etter dekningsloven § 6-1.

Overtakelse av infrastrukturI BFU 2/09 la Skattedirektoratet til grunn at kommunens og statens overtakelse av infrastruktur (blant annet ny veg, ny gang-/sykkelveg og rundkjøring) som utbygger hadde bygget og bekostet, måtte anses som en overdragelse etter merverdiavgiftsloven § 26 d tredje ledd første punktum (nå § 9-2 tredje ledd). Infrastrukturovertakelsen var således en justeringshendelse.

Byggetiltak på overtakers grunnBFU 31/09 gjaldt opparbeidelse av infrastruktur som skulle overtas av det offentlige. Skattedirektoratet påpekte at overdragelse av kapitalvaren(e) riksvei, fylkesvei og kommunal gang- og sykkelvei til stat/fylkeskommune/kommune var en justeringshendelse. Det var uten betydning for justeringsplikten at eiendomsretten til selve grunnen var overført før arbeidenes utførelse. Det var byggetiltaket, ikke eiendommen, som var gjenstand for overdragelse. Parten forsøkte senere å få omgjort standpunktet gjennom tilleggsoppgave bl.a. på bakgrunn av uttalelser i Rt 2012 s. 432 Elkjøp Norge AS. Klagenemnda for merverdiavgift har imidlertid fastholdt at overføringen av infrastrukturen var en justeringshendelse, se KMVA 7842 (dissens) og KMVA 7842A (dissens). Tilsvarende spørsmål med samme konklusjon er behandlet i KMVA 7937 og KMVA 8316. Se også KMVA 8318 og KMVA 8678. Høyesterett har i dom 1. november 2017 lagt til grunn at Avinors pålagte anskaffelser til infrastrukturtiltak ved utbygging av lufthavner i Norge kan anses som kapitalvare i den avgiftspliktige virksomheten, med den virkning at overdragelsen av infrastrukturen til det offentlige utløste justeringsplikt. Se omtale av dommen under kap. 9-1.6

Overføringsrett Den avgiftsmessige terskelvirkningen ved en samlet justering kan bli omfattende, og det er, som antydet ovenfor, derfor gitt mulighet til at overdrager kan overføre retten og plikten til justering til den som overtar eiendommen. Se nærmere omtale om overføring av retten og plikten til justering i kap. 9-3.