9-3.3 § 9-3 annet ledd – Skjæringspunktet for overdragers og mottakers justeringsforpliktelse

Merverdiavgiftsloven § 9-3 annet ledd regulerer selve skjæringspunktet for når hhv. overdrager og mottaker er forpliktet til å justere. Hovedregelen er at overdrageren skal foreta en samlet justering for justeringshendelser som skjer i vedkommendes eiertid, mens den som overtar kapitalvaren er ansvarlig for justeringshendelser etter overføringen. For endringer i overdragelsesåret må justeringsforpliktelsen oppfylles samlet av overdrageren. Dette følger av fortolkningsuttalelsen av 19. desember 2007 under merknadene til tidligere forskrift nr. 132 § 2-2 annet ledd, som tilsvarer herværende bestemmelse.

Overdragers opplysningssvikt  En overdrager kan risikere å måtte oppfylle justeringsplikten ved justeringshendelser som inntrer etter at justeringsplikten er overført dersom det er gitt feil opplysninger i avtalen etter FMVA § 9-3-8. En slik justeringsplikt som nevnt, kan oppstå på grunn av at overdrageren har fradragsført inngående avgift som ikke er nevnt i avtalen etter § 9-3-3, eller ved at det er gitt andre feilaktige eller mangelfulle opplysninger i avtalen. Overdragers plikt vil i disse tilfellene bero på om mottakeren av kapitalvaren må endre avgiftsberegningen i sin disfavør på grunn av overdragers opplysningssvikt.