9-4.5 § 9-4 tredje ledd – Justering ved gjenopptakelse av avgiftspliktig virksomhet

Vilkår  Bestemmelsen i tredje ledd gir på visse vilkår den avgiftspliktige som har opphørt med virksomheten rett til å fortsette å justere. Vilkårene er at kapitalvaren er beholdt i virksomheten og at det faktisk ble foretatt en samlet justering ved opphøret. Videre må virksomheten på ny bli registrert i Merverdiavgiftsregisteret og justeringsperioden for kapitalvaren må ikke være utløpt.

Endring i utleieforhold  Retten til å kunne fortsette å justere etter opphør av avgiftspliktig virksomhet kan typisk være aktuell i de tilfeller en frivillig registrert utleier av bygg ikke lenger leier ut til avgiftspliktig leietaker, men til ikke-avgiftspliktig leietaker. I den perioden bygget leies ut til sistnevnte, skjer det ingen justering under forutsetning av at vedkommende har foretatt en samlet justering ved opphøret. Fra det tidspunktet utleier igjen blir frivillig registrert, kan utleier fortsette å justere så lenge justeringsperioden for kapitalvaren (byggetiltaket) ikke er utløpt.