Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

9-5.1 Forarbeider og forskrifter

9-5.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Ot.prp. nr. 59 (2006–2007) kapittel 7. Generelle bestemmelser om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer

9-5.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 9-5-1