9-5.7 § 9-5 femte ledd – Innberetning av justeringsbeløpet

Bestemmelsen i § 9-5 femte ledd angir at det årlige justeringsbeløpet skal tas med i mva-meldingen som en økning eller reduksjon av inngående merverdiavgift.

Det er gitt nærmere bestemmelser om innberetning av justeringsbeløp i FMVA § 9-5-1 første og annet ledd.

Endret bruk  Ved endret bruk skal den årlige justeringen etter § 9-5-1 første ledd innberettes i mva-meldingen for sjette termin eller i årsoppgaven det året endringen skjer. Dersom en virksomhet har avvikende regnskapsår, skal justeringen innberettes for terminen for regnskapsårets avslutning.

Overdragelse eller opphør  Ved overdragelse av kapitalvare eller ved opphør av avgiftspliktig virksomhet, skal det skje en samlet justering for den resterende delen av justeringsperioden. I disse tilfellene følger det av § 9-5-1 annet ledd at samlet justeringsbeløp skal innberettes i mva-meldingen for den terminen overdragelsen eller opphøret skjer.