Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

9-6.1 Forarbeider og forskrifter

9-6.1.1 Forarbeider

  • Lov 19.06.2009 nr. 58: Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. nr. 120 (2008–2009)
  • Lov 19.12.2014 nr. 84: Prop. 1 LS (2014-2015) Skatter, avgifter og toll 2015, Innst 4 (2014-2015). Endring av reglene om tilbakeføring av inngående avgift ved salg av personkjøretøy (i kraft 1. januar 2015)
  • Ot.prp. nr. 17 (1968–69) Om lov om alminnelig omsetningsavgift og særskilt avgift på visse varer og tjenester (merverdiavgiftsloven) og Innst. O. XVII (1968–69)
  • Ot.prp. nr. 13 (1971–72) og Innst. O. VII (1971–72). Campingtilhenger regnes som kjøretøy, jf. forskrift nr. 49 § 1 nr. 6
  • Ot.prp. nr. 38 (1986–87) og Innst. O. nr. 75 (1986–87). Forskriftshjemmel vedrørende minste eiertid og kjørelengde som vilkår for avgiftsfritak på personbiler til bruk i yrkesmessig utleievirksomhet
  • Ot.prp. nr. 1 (2003–2004) og Innst. O. nr. 20 (2003–2004). Endringer i blant annet forskrift nr. 90 i tilknytning til at persontransporttjenester ble avgiftspliktige fra 1. mars 2004
  • Ot.prp. nr. 68 (2003–2004) og Innst. O. nr. 98 (2003–2004). Endringer i tredje ledd. Varebiler klasse 1 likestilt med personkjøretøyer. Presisering av fradragsretten for personkjøretøyer

9-6.1.2 Forskrifter

  • FMVA § 9-6-1