9-7.2 § 9-7 første ledd – Tilbakeføring av inngående avgift vedrørende fast eiendom

Bestemmelsen i § 9-7 første ledd gjelder hendelser som inntrer før et bygg eller anlegg er fullført. Den omfatter etter henvisningen til merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b, bygg mv. som er fullført etter 1. januar 2008.

Tilbakeføring av inngående avgift  Dersom bygget eller anlegget før fullføring selges, leies ut eller på annen måte omdisponeres til formål som faller utenfor merverdiavgiftsloven, følger det av § 9-7 første ledd at tidligere fradragsført inngående avgift skal tilbakeføres. Terskelvirkning  For bygg som selges eller omdisponeres før fullføring er justeringsplikten, som gjelder etter fullføring, erstattet med en plikt til å tilbakeføre inngående merverdiavgift.

Overdragelse  Selv om man i lovteksten kun taler om at det er når kapitalvaren «selges» at tilbakeføring kan foretas, gjelder bestemmelsen også de øvrige former for disposisjoner som er å anse som overdragelse etter mval. § 9-2 tredje ledd, se ovenfor. Dette innebærer f.eks. at fisjon og fusjon kan utløse tilbakeføringsplikt etter denne bestemmelsen, jf. Borgarting lagmannsretts dom av 26. april 2016 (Fnordli Eiendom) (Utv.2016.1084), mht. fusjon og Finansdepartementets fortolkningsuttalelse av 19. desember 2007 under departementets kommentarer til tidligere forskrift nr. 132 § 2-9.

Når det gjelder spørsmålet om når kapitalvarer som nevnt anses fullført, framgår dette av § 9-4 annet ledd annet punktum. Fullføring anses å foreligge når det er utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, eller dersom slik tillatelse ikke er nødvendig, når kapitalvaren tas i bruk. Se omtale i M-9-4.3.

Skattedirektoratet ga i 6. februar 2015 en uttalelse om forholdet mellom § 8-1 og § 9-7 om justeringsplikt ved salg av fast eiendom før fullføring. Uttalelsen er i fellesskriv 17. september 2018 trukket tilbake som følge av Finansdepartementets tolkningsuttalelse 13. september 2018.

Tilbakegående avgiftsoppgjør  Dersom et byggetiltak opprinnelig ikke har gitt rett til fradrag, eller delvis rett til fradrag, men en omdisponering før fullføring gjør at byggetiltaket skal brukes helt eller delvis til fradragsberettiget formål, må det kreves tilbakegående avgiftsoppgjør for den merverdiavgiften som er påløpt i forbindelse med byggetiltaket.

Fra egen bruk til utleie  Utleie av fast eiendom er som utgangspunkt unntatt fra avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven 3-11. Et bygg som oppføres til egen avgiftspliktig virksomhet for deretter å bli leid ut (før fullføring), vil bli gjenstand for tilbakeføring. Dette gjelder imidlertid ikke dersom utleievirksomheten er frivillig registrert i medhold av merverdiavgiftsloven § 2-3, idet man her ikke kan si at bygget «omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett». I BFU 12/08 tok Skattedirektoratet stilling til betydningen av en slik omorganisering både før og etter fullføring, og fant at verken justering eller tilbakeføring var aktuelt. Grunnen til at man fant å måtte foreta en særskilt vurdering av situasjonen før fullføring var bl.a. at tilbakeføringsbestemmelsen i tidligere lov § 26 d sjette ledd uttrykkelig nevnte utleie som en hendelse som utløste plikt til tilbakeføring. Gjeldende lovtekst innbyr ikke til tilsvarende tvil. Om utleie etter fullføring, se M-9-2 ovenfor.